Konkurs w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności

04.09.2012
Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłasza konkurs nr POKL/II/8.1.3/12 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych, obejmujący 1 i 2 typ projektów:
1. inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie:
organizacji pracy (a)
form świadczenia pracy (b)
promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych (c)
godzenia życia zawodowego i prywatnego (d)
2. promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego.
Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna jest kwota  2 625 151,75 PLN.
Konkurs ma charakter zamknięty. Nabór wniosków prowadzony jest od 3 września 2012 r. do 12 października 2012 r. w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego, tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00.
Szczegółowe informacje na www.pokl.lodzkie.pl
print