Konsultacje projektu „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łaskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023”

17.12.2015
Konsultacje projektu „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łaskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023”
Zarząd Powiatu Łaskiego kieruje do konsultacji społecznych „Program Ochrony Środowiska Powiatu Łaskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023”, zwany dalej Programem.

Program określa cele, priorytety oraz harmonogram działań niezbędne do utrzymania lub poprawy stanu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Program jest strategicznym narzędziem realizacji lokalnej polityki ekologicznej. Cele i kierunki działań proekologicznych w nim zawarte służą rozwiązywaniu konfliktów relacji gospodarka – środowisko, człowiek – środowisko oraz ogólnej poprawie stanu środowiska powiatu łaskiego.

Z projektem Programu można zapoznać się poprzez stronę internetową … lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1, pok. 20.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do Programu, co gwarantują zapisy art. 29 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami).

Wszelkie propozycje i uwagi do projektu Programu należy złożyć do 31 grudnia 2015 r.:

  • drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Południowa 1 98-100 Łask,
  • drogą mailową na odpady@localhost/wordpress/wordpress.lask,
  • faksem 43 675 68 09,
  • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1.

PROJEKT PROGRAMU (do pobrania)

print