Konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”

05.10.2010
Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”.
Program określa zasady, formy i zakres współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych.
Program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.
Wszelkie uwagi i propozycje do projektu Programu prosimy składać na Formularzu uwag w terminie do 20 października 2010 r. pocztą, faksem lub mailem na adres:
Starostwo Powiatowe w Łasku
ul. Południowa 1, 98-100 Łask
faks: 43 675 68 09, e-mail: promocja@localhost/wordpress/wordpress.lask

print