Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Powiatu Łaskiego 2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

29.06.2016
Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Powiatu Łaskiego 2022  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zarząd Powiatu Łaskiego zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) ogłasza konsultacje projektu Strategii Rozwoju Powiatu Łaskiego 2022  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko strategii rozwoju powiatu łaskiego 2022

Mając na uwadze ogromne znaczenie udziału lokalnej społeczności i środowiska gospodarczego w tworzeniu nowej Strategii Rozwoju Powiatu Łaskiego 2022, władze Powiatu Łaskiego przystępują do kolejnego etapu prac jakim są konsultacje powyższego dokumentu strategicznego wraz z przygotowaną prognozą oddziaływania na środowisko.

W związku z tym, Zarząd Powiatu Łaskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne do zapoznania się z projektem dokumentu (dostępnym na stronie powiatu łaskiego www.localhost/wordpress/wordpress.lask oraz w Starostwie Powiatowym w Łasku, Wydział Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony Środowiska, pok. nr 7, tel. 43 675 68 47) oraz do przesyłania ewentualnych uwag lub własnych propozycji do wykonanego opracowania.

Propozycje można zgłaszać w terminie do 21 lipca 2016 roku w formie elektronicznej na adres promocja@localhost/wordpress/wordpress.lask z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie internetowej www.localhost/wordpress/wordpress.lask lub na piśmie (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego).

Uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną rozpatrzone przez Zarząd Powiatu Łaskiego.

formularz uwag do projektu

Prognoza oddziaływania na środowisko Startegii Rozwoju Powiatu Łaskiego 2022 (projekt)

Strategia Rozwoju Powiatu Łaskiego 2022 (projekt)

print