„Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” – spotkanie dyskusyjne

22.04.2016
„Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” – spotkanie dyskusyjne

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi jako realizator projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zaprasza Przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej z terenu Powiatu Łaskiego w dniu 28 kwietnia 2016 r. od godziny 9:00 na spotkanie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1.

Spotkanie będzie służyło wymianie informacji na temat  funkcjonowania lokalnej ekonomii społecznej oraz zasad tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej.

W celu potwierdzenia uczestnictwa prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go w formie skanu na adres mailowy rekrutacja.es@rcpslodz.pl lub faxem na nr 42 203 48 17 do dnia 25 kwietnia 2016 r. do godziny 12:00.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA (do pobrania)

print