L sesja Rady Powiatu Łaskiego

28.03.2022
L sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) zwołuję L sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 31 marca 2022 r. o godz. 08.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu (DRUK 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2022 – 2028 (DRUK 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2022 rok (DRUK 3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2022 rok (DRUK 4).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2022 r. (DRUK 5).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022 – 2024” (DRUK 6).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Łaskiego
  do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” (DRUK 7).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Łaskiego, położonej w obrębie 14 miasta Łask (DRUK 8).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łaskiego przeprowadzenia kontroli (DRUK 9).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia pomocy świadczonej przez Powiat Łaski na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (DRUK10).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Łaskiego (I)
  (DRUK 11).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Łaskiego (II)
  (DRUK 12).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Łaskiego (III)
  (DRUK 13).
 17. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Łaskiego za rok 2021
  (DRUK 14).
 18. Interpelacje i zapytania.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

GRZEGORZ DĘBKOWSKI

print