L sesja Rady Powiatu Łaskiego

10.04.2018

Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego zwołuje L sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

L sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, poz. 130 ) oraz § 16 i 17 ust. 1,2,3,5 i 6 Statutu Powiatu Łaskiego przyjętą Uchwałą Nr VI/39/03 Rady Powiatu  w Łasku z dnia 25 kwietnia 2003 r. ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 4256, poz. 4754 z 2016 r. poz. 4588)  zwołuję L sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łaskiego w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję planowaną do realizacji w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.( Druk Nr 1)
 4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łaskiego w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata
  2018-2028 ( Druk Nr 2)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego
  na 2018 r. ( Druk Nr 3)
 6. Interpelacje i wnioski.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
/-/ Marek AULAK

print