LI sesja Rady Powiatu Łaskiego

11.05.2018
LI sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, poz. 130) oraz § 16 i 17 ust. 1,2,3,5 i 6 Statutu Powiatu Łaskiego przyjętą Uchwałą Nr VI/39/03 Rady Powiatu w Łasku z dnia 25 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 4256, poz. 4754 z 2016 r. poz. 4588) zwołuję LI sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 17 maja 2018 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLIX i L sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu. ( Druk Nr 1)
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań zapewniających bezpieczeństwo Sanitarno-Weterynaryjne prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku na terenie Powiatu Łaskiego za rok 2017. ( Druk Nr 2)
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku
  z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej za 2017 r. ( Druk Nr 3)
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Łasku za 2017 rok. (Druk Nr 4)
 8. Przyjęcie sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Łasku dot. Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Łaskim w 2017 roku. (Druk Nr 5)
 9. Przyjęcie oceny stanu sanitarnego Powiatu Łaskiego za 2017 rok.(Druk Nr 6)
 10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”. ( Druk Nr 7)
 11. Interpelacje i wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
/-/ Marek AULAK

print