LII sesja Rady Powiatu Łaskiego

08.06.2018
LII sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000) oraz § 16 i 17 ust. 1,2,3,5 i 6 Statutu Powiatu Łaskiego przyjętą Uchwałą Nr VI/39/03 Rady Powiatu w Łasku z dnia 25 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 4256, poz. 4754 z 2016 r. poz. 4588) zwołuję LII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 14 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu.
 5. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łaskiego:

1/ zapoznanie się z uchwałą Nr I/56/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii
o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Łaskiego z wykonania budżetu za 2017 rok.

2/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za 2017 rok.

3/ zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łaskiego z dnia 21 maja w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łaskiego.

4/ zapoznanie się z uchwałą  Nr I/94/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łaskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łaskiego za 2017 rok.

5/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łaskiego za 2017 rok.

 1. Podjęcie uchwał:

1/ podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/286/09 Rady Powiatu
w Łasku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu w formie zaocznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łaski.

2/ podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2018-2028.

3/ podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2018 rok.

4/ podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2018 rok.

5/ podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2018 rok.

6/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łaskiego.

 1. Przyjęcie kwartalnego sprawozdania z działalności i realizacji zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy, przedłożonego przez „Centrum Dializa” Sp. zo.o. Szpital w Łasku.
 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku za rok 2017.
 3. Interpelacje i wnioski.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
/-/ Marek AULAK

print