LIII sesja Rady Powiatu Łaskiego

10.07.2018
LIII sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000) oraz § 16 i 17 ust. 1,2,3,5 i 6 Statutu Powiatu Łaskiego przyjętą Uchwałą Nr VI/39/03 Rady Powiatu w Łasku z dnia 25 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 4256, poz. 4754 z 2016 r. poz. 4588) zwołuję LIII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 12 lipca 2018 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Powiatu Łaskiego.
  4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej trzech lat.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2018-2028.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2018 rok.
  8. Interpelacje i wnioski.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie obrad.
print