LIV sesja Rady Powiatu Łaskiego

10.08.2018

Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego Marek Aulak zwołuje LIV sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 14 sierpnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

LIV sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000) oraz § 16 i 17 ust. 1,2,3,5 i 6 Statutu Powiatu Łaskiego przyjętą Uchwałą Nr VI/39/03 Rady Powiatu w Łasku z dnia 25 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 4256, poz. 4754 z 2016 r. poz. 4588) zwołuję LIV sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 14 sierpnia 2018 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIX/262/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2018 r.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLI/277/02 w sprawie podziału
  na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 7. Interpelacje i wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
/-/ Mare AULAK

print