LV sesja Rady Powiatu Łaskiego

10.09.2018
LV sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz § 16 i 17 ust. 1,2,3,5 i 6 Statutu Powiatu Łaskiego przyjętą Uchwałą Nr VI/39/03 Rady Powiatu w Łasku z dnia 25 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 4256, poz. 4754 z 2016 r. poz. 4588) zwołuję LV sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 13 września 2018 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu.
 5. Przyjęcie kwartalnego sprawozdania z działalności i realizacji zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy, przedłożonego przez „Centrum Dializa” Sp. z o.o. Szpital w Łasku.
 6. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za I półrocze 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycje planowaną do realizacji
  w ramach „ Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
  w 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łask.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2018 – 2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łaskiego na 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcie pojazdu na rok 2019.
 12. Interpelacje i wnioski.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.
print