LVI sesja Rady Powiatu Łaskiego

22.09.2018

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz § 16 i 17 ust. 1,2,3,5 i 6 Statutu Powiatu Łaskiego przyjętą Uchwałą Nr VI/39/03 Rady Powiatu w Łasku z dnia 25 kwietnia 2003 r. Przewodniczący Rady zwołuje LVI sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 27 września 2018 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

LVI sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz § 16 i 17 ust. 1,2,3,5 i 6 Statutu Powiatu Łaskiego przyjętą Uchwałą Nr VI/39/03 Rady Powiatu w Łasku z dnia 25 kwietnia 2003 r. Przewodniczący Rady zwołuje LVI sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 27 września 2018 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Powiatu Łaskiego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2018 – 2028. (DRUK NR 1)
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2018 r. (DRUK NR 2)
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2018 r. (DRUK NR 3)
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej Statut Powiatu Łaskiego. (DRUK NR 4)
  8. Interpelacje i wnioski.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
/-/ Marek Aulak

print