LVII sesja Rady Powiatu Łaskiego

11.10.2018
LVII sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz § 16 i 17 ust. 1,2,3,5 i 6 Statutu Powiatu Łaskiego przyjętą Uchwałą Nr VI/39/03 Rady Powiatu w Łasku z dnia 25 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 4256, poz. 4754 z 2016 r. poz. 4588; z 2017 r. poz. 4166; z 2018 r. poz. 783, poz. 5035 ) zwołuję LVII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 18 października 2018 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu . (DRUK NR 1)
 5. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za I półrocze 2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego
  na lata 2018 – 2028. (DRUK NR 2)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2018 r. (DRUK NR 3)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Łaski.(DRUK NR 4)
 9. Zapoznanie się z analizą oświadczeń majątkowych za rok 2017 dokonaną przez Starostę Łaskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego.
 10. Interpelacje i wnioski.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.
print