MOF: Konkurs na opracowanie znaku graficznego

05.05.2016
MOF: Konkurs na opracowanie znaku graficznego

W imieniu realizatorów projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Powiat Łaski zaprasza do udziału w Konkursie na opracowanie znaku graficznego (logo) projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”.

Cel konkursu:

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu znaku graficznego (logo), które stanie się oficjalnym elementem identyfikacji wizualnej Projektu. Logo będzie wykorzystywane w związku z działalnością promocyjno-informacyjną w ramach realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu.

Warunki udziału:

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy. Mogą w nim wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby prawne (firmy), zajmujące się zarówno amatorsko jak i zawodowo grafiką, w szczególności: artyści plastycy, graficy, projektanci, agencje reklamowe, studenci uczelni artystycznych oraz uczniowie liceów plastycznych. Projekty wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2016 r. do godz. 12.00.

Nagroda:

Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych).

Osobami do kontaktu w sprawie konkursu są:

– Katarzyna Tomczyk – pracownik Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych
i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, tel. 43 824 42 43, e-mail: inwestycje@powiatzdunskowolski.pl;

– Sylwia Kaźmierczak – pracownik Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych
i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, tel. 43 824 42 44, e-mail: inwestycje@powiatzdunskowolski.pl.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.powiatzdunskowolski.pl.

Szczegóły uczestnictwa w konkursie dotyczące organizatora, przedmiotu konkursu, kryteriów oceny prac, kryteriów kwalifikujących uczestników, nagrody i sposobu jej przekazania zwycięzcy, miejsca i terminu składania projektów, określa regulamin konkursu będący załącznikiem do niniejszego zgłoszenia.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.powiatzdunskowolski.pl oraz na stronach internetowych partnerów Projektu: www.localhost/wordpress/wordpress.lask, www.zdunskawola.pl, www.gminazdunskawola.pl, www.gminasedziejowice.eu.

Załączniki:

Informacja na temat konkursu

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

print