Monitoring siedlisk przyrodniczych

02.09.2016
Monitoring siedlisk przyrodniczych

W celu umożliwienia osobom upoważnionym wykonania stosownych obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2018, będą prowadzone prace obserwacyjno – pomiarowe w ramach zadania pn.: ” Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018″.

Program monitoringu siedlisk przyrodniczych stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Treść programu oraz metodyka prowadzonych prac dostępna jest na stronie: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-przyrody.

Prace terenowe prowadzone będą corocznie w okresie wegetacyjnym od marca do października na stałych powierzchniach obserwacyjnych. Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zachowania siedlisk przyrodniczych występujących w Polsce na gruntach i wodach wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

Wykonawcą monitoringu siedlisk przyrodniczych jest konsorcjum, którego liderem jest Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym, a w jego skład wchodzą: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Sękocinie Starym, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Insystut Badawczy z siedzibą w Warszawie, TAXUS IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

print