NABÓR DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU ŁASKIEGO

01.04.2014
NABÓR DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU ŁASKIEGO
Od 10 lat Powiat Łaski prowadzi nabór do szkół ponadgimnazjalnych w systemie elektronicznym, tak też będzie w roku szkolnym 2014/2015.

Elektroniczny system naboru jest systemem kompleksowym obsługującym rekrutację uczniów do szkół ponadgimnazjalnych i obejmuje swym zasięgiem całe województwo łódzkie. Elektroniczna forma prowadzenia rekrutacji daje wiele wymiernych korzyści dla uczniów i ich rodziców. Zaletą tego systemu jest fakt, że o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych decydują kryteria jednolite dla wszystkich. Ponadto wdrożenie scentralizowanego systemu o zasięgu wojewódzkim skutkuje dodatkowymi korzyściami zarówno dla organu prowadzącego jak i dla szkół, daje bowiem informację o ofercie edukacyjnej a zwłaszcza rzetelne i szybkie informowanie uczniów o aktualnie wolnych miejscach w poszczególnych szkołach. W bieżącym roku szkolnym elektronicznym systemem objęte są gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Łaskiego.

Szczegółowe informacje na temat elektronicznego naboru zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łasku www.localhost/wordpress/wordpress.lask, ponadto każdy absolwent gimnazjum otrzyma ulotkę naborową z informacją jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej. Starostwo Powiatowe w Łasku przekaże te ulotki do wszystkich gimnazjów z terenu Powiatu Łaskiego.

Poniżej przedstawiamy ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych dla których Powiat Łaski jest organem prowadzącym.

I Liceum Ogólnokształcące w Łasku

Szkoła od kilku już lat należy do grona 500 najlepszych liceów w Polsce (wg rankingu Perspektyw). Co roku nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki na egzaminie maturalnym i kontynuują naukę na wyższych uczelniach w całej Polsce. I LO jest szkołą nowoczesną, dobrze wyposażoną w pomoce (pracownia językowa, 6 tablic interaktywnych, dygestorium, itp.)
Aktualnie uczniowie Liceum uczestniczą w projektach „Wzór na rozwój” i „Eduscience”, w ramach którego otrzymaliśmy jedną tablicę interaktywną oraz cyfrową stację meteorologiczną, zaś uczniowie klasy objętej projektem wzięli udział w 2- dniowej bezpłatnej wycieczce edukacyjnej (m.in. byli w Obserwatorium Sejsmologicznym Instytutu Geofizyki PAN w Raciborzu, arboretum Bramy Morawskiej). Co roku uczniowie uzyskują stypendia Urzędu Marszałkowskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

I LO posiada certyfikaty: „Szkoły z klasą” za stosowanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania, „Bezpiecznej szkoły” za działania podejmowane w ramach programów wychowawczego i profilaktycznego.

W nowym roku szkolnym popularny „ogólnika” proponuje następujące profile:
– profil humanistyczno-dziennikarski
Przedmioty, które będą realizowane w Liceum na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie. W ramach zajęć dodatkowych, bezpłatnych funkcjonuje profesjonalne koło dziennikarskie –uczniowie są współredaktorami wielu publikacji o mieszkańcach Łasku.
– profil językowy z geografią
Przedmioty, które będą realizowane w Liceum na poziomie rozszerzonym: język polski, język angielski, język niemiecki, geografia,
– profil matematyczno-informatyczny z fizyką
Przedmioty, które będą realizowane w Liceum na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka,
– profil matematyczno-geograficzny z językiem angielskim
Przedmioty, które będą realizowane w Liceum na poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski,
– profil biologiczno-chemiczny z matematyką
Przedmioty, które będą realizowane w Liceum na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka

W ramach podpisanych porozumień z Wydziałem Historycznym UŁ oraz Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ młodzież ILO bierze udział w zajęciach oferowanych przez te uczelnie. Cyklicznie organizowane są wyjazdy do laboratoriów biologicznych i chemicznych na Akademii Medycznej UŁ oraz Politechnice Łódzkiej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku

technikum ekonomiczne (patronat UŁ Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego w Łodzi). Zgłębiana jest wiedza z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych oraz reguły, jakimi rządzi się dzisiejsza gospodarka rynkowa. Absolwenci pracują w wielu urzędach i firmach naszego regionu. technikum organizacji reklamy
Zawód z przyszłością – absolwenci nie mają problemów z pracą. Zdobywana wiedza dotyczy przedmiotów reklamowo-ekonomiczno-graficznych – ciekawe zajęcia marketingowo-reklamowe, z grafiki komputerowej, z fotografii i filmów.

technikum handlowe
W trakcie nauki zgłębiane są tajniki wiedzy z zakresu ekonomiki handlu, towaroznawstwa i marketingu.

technikum cyfrowych procesów graficznych
Zawód z możliwościami – potrzebny w reklamie, wydawnictwie oraz tam, gdzie prowadzone są działania reklamowo-promocyjno-graficzne. W ramach nauki kształci się umiejętności z cyfrowych technologii graficznych, z poligrafii, z obsługi narzędzi graficznych, nie zabraknie także tworzenia prezentacji, obróbki zdjęć i filmów. Absolwent może podjąć studia, bądź pracę w każdej firmie, w działach reklamowo-marketingowo-graficznych, w szeroko pojętych multimediach.

technikum spedycyjne
Spedytor, to specjalista poszukiwany na rynku pracy – uczestniczy we wszystkich etapach procesu transportowo-spedycyjnego. Podczas nauki nabywana jest wiedza z zakresu spedycji i transportu. Absolwent będzie umiał przygotować dokumenty celne, ładunek i odprawę, organizować spedycję i obsługę przewozów kontenerowych, obsługiwać statki w portach, ustalać ceny, prowadzić rozliczenia.

technikum logistyczne
Logistycy potrzebni wszędzie tam, gdzie rozwiązywane są problemy logistyczne – zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja. W trakcie nauki zgłębiana jest wiedza z zakresu logistyki, gospodarki zapasami i magazynowania, transportu, spedycji i prawa. Za sprawą rozwoju i globalizacji gospodarki, specjalista z logistyki znajduje pracę nie tylko w naszym regionie, ale także w całej Europie.

liceum ogólnokształcące
Atrakcyjne dodatkowe zajęcia sportowe: tenis, aerobik na stepach, taniec, gry i zabawy zespołowe, nauka pływania, aqua aerobik oraz wiele innych. Szkoła posiada bogaty zestaw pomocy sportowych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Jana Łaskiego w Łasku wchodzą następujące szkoły: Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Szkoła posiada nowoczesną halę sportową z pełnym zapleczem sanitarnym, nowocześnie wyposażone pracownie ogólne i zawodowe, bibliotekę z rozbudowanym centrum informacji multimedialnej, zaplecze socjalne z internatem i stołówką, z której mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły. Szkoła posiada status ośrodka egzaminacyjnego. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe odbywają się w szkole.
W roku szkolnym 2014/2015 nabór prowadzony jest do następujących klas:

I TE – technik elektryk
Nauka w tej klasie przygotowuje do egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje: Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.7.), Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.8.), Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (E.24) . Dla absolwentów organizujemy również kursy i egzaminy SEP uprawniające do pracy przy urządzeniach o napięciu do 1 kV.

I TI – technik informatyk
Przedmioty rozszerzone informatyka, matematyka. Nauka umożliwia zdobycie następujących kwalifikacji: E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

I TT – technik teleinformatyk
To zawód związany z projektowaniem i utrzymaniem w dobrym stanie sieci teleinformatycznych. Nauka umożliwia zdobycie następujących kwalifikacji: E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich , E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych .

I LO
Klasa sportowa z 10 godzinami wychowania fizycznego, przedmioty rozszerzone biologia, geografia, historia. Uczniowie trenują w ramach dwóch sekcji sportowych piłki siatkowej i koszykowej. Istnieje możliwość utworzenia dodatkowych sekcji. Absolwenci mogą studiować we wszystkich szkołach wymagających dużej sprawności fizycznej (wojskowe, policyjne, ochrony mienia , ale także w szkołach związanych z obsługa ruchu turystycznego ).

I W klasa wielozawodowa
Ponieważ w powiecie łaskim trudno jest utworzyć klasę złożona np. z 30 stolarzy, stąd idea tworzenia tzw. klas wielozawodowych. Do takiej klasy uczęszczają uczniowie kształcący się w różnych zawodach. W szkole otrzymują wykształcenie ogólne z zakresu przedmiotów ogólnokształcących. Wykształcenie z zakresu przedmiotów zawodowych zdobywają na specjalnych kursach organizowanych najczęściej w Sieradzu ( po 4 tygodnie w każdej klasie).

Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie

Tradycją jest to, że w ZSO w Ostrowie na szkolnych korytarzach, jak w żadnej innej szkole powiatu łaskiego, spotkać można chłopców i dziewczęta w mundurach. Wszyscy mają sprecyzowane plany na przyszłość; chcą być żołnierzami, strażakami, policjantami dlatego szkolą się w strzelectwie, uczą sztuk walki, zdobywają certyfikaty pierwszej pomocy przedlekarskiej i samoobrony. Hartują ducha podczas manewrów , biwaków i musztry a wyjazdy do placówek i szkół o profilu mundurowym są doskonałą okazją do zweryfikowania uczniowskich wyobrażeń.

Szkoła stawia na atrakcyjne na współczesnym rynku pracy zawody . Proponuje naukę w technikum, w zawodach:

technik geodeta
Przygotujesz się do pracy w zawodzie i studiów na kierunkach inżynierskich ( 100 % zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe)

technik organizacji usług gastronomicznych
nauczysz się tu przyrządzania wyszukanych potraw, fachowej obsługi konsumentów, usług cateringowych , itp.

technik mechanik lotniczy
Zdobyta wiedza teoretyczna oraz praktyka w firmach remontowych sprzętu lotniczego przygotują Cię do wykonywania obowiązków mechanika lotniczego zapewniając wysoki poziom wiedzy fachowej. W ramach kształcenia absolwent nabędzie również wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, budowy, remontów, konserwacji i eksploatacji statków powietrznych, która w konsekwencji umożliwi mu bardzo dobrą orientację w zakresie całej gamy techniki lotniczej.

Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach

Ciekawą i bogatą ofertę dla gimnazjalistów przygotował Zespół Szkół Rolniczych im. Wł. Grabskiego w Sędziejowicach. W sędziejowickiej szkole istnieją bardzo atrakcyjne kierunki kształcenia przyciągające coraz większą uwagę młodzieży kończącej gimnazja. Są to: Technikum Architektury Krajobrazu, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Rolnicze, Technikum Agrobiznesu oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Przyszłościową i rozwijającą się specjalnością jest architektura krajobrazu. Technicy architektury krajobrazu, absolwenci tej szkoły, znajdują pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, zakładaniem i pielęgnacją terenów zielonych, a także prowadzą działalność na własny rachunek. Należy podkreślić, że młodzież ucząca się tego zawodu odbywa praktyki w obiektach historycznych Rzymu. Szkoła bowiem od lat uczestniczy w programie „ Leonardo da Vinci ”i utrzymuje współpracę z wieloma krajami Unii Europejskiej.

Równie atrakcyjnym zawodem okazuje się technik żywienia i usług gastronomicznych. Gastronomia jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się branż .nasi absolwenci znajdują pracę w restauracjach ,zajazdach, stołówkach, cukierniach lub prowadzą własną działalność ukierunkowaną na organizację przyjęć okolicznościowych.

Doskonałą przepustką do nowej rzeczywistości w gospodarce zjednoczonej Europy daje technikum agrobiznesu. Absolwenci tego kierunku zdobywają prace w urzędach, przedsiębiorstwach związanych z produkcją, przetwórstwem i dystrybucją produktów żywnościowych lub prowadzą własne firmy związane z tą sferą. Szkoła daje niezbędną wiedzę z zakresu przetwórstwa spożywczego, ekonomiki agrobiznesu, rachunkowości, prawa, marketingu i zarządzania firmą.

Zawodem o najstarszej tradycji jest technik rolnik. Obecnie szkoła kształcąc techników rolników wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom w rolnictwie. Młodzież zdobywa wiedzę z zakresu organizacji rynku rolnego, marketingu i ekologii oraz uzyskuje prawo jazdy kat.T. Dodatkowo uczniowie poznają rolnictwo w krajach Unii Europejskiej.

Szkoła ciągle poszukuje nowych kontaktów za granicą w celu zapewnienia swoim uczniom atrakcyjnych praktyk. Dzięki staraniom nauczycieli w lipcu i sierpniu br dwie 6-osobowe grupy wyjadą do Włoch.

Miejscowość Sędziejowice znajduje się na trasie Łódź – Wieluń i posiada dobre połączenie komunikacyjne w wieloma miejscowościami. Kompleks budynków szkolnych położony jest na terenie parku z pięknym starodrzewem i XIX wiecznym dworkiem w tle. Obiekt posiada doskonałe wyposażone pracownie i wysokiej klasy sprzęt komputerowy ze stałym dostępem do szerokopasmowego Internetu oraz halę sportową – jedną z największych w regionie.
Wizytówką szkoły jest znany w kraju i za granicą Zespół Pieśni i Tańca „Sędziejowiczanie”; tworzą go uczniowie naszej szkoły. Uczniom zamiejscowym Zespół Szkół Rolniczych im. Wł. Grabskiego w Sędziejowicach oferuje zakwaterowanie i wyżywienie w internacie, który znajduję się w budynku przylegającym do szkoły.

Małgorzata Mysur
Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia
Starostwa Powiatowego w Łasku
print