Nabór na członków Komisji Konkursowej

04.11.2015
Nabór na członków Komisji Konkursowej
W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Łaskiego w dniu 4 listopada 2015 r. konkursu ofert skierowanego do organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego Powiatu Łaskiego w 2016 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zwracamy się do organizacji pozarządowych z prośbą o zgłaszanie kandydatów na członka komisji opiniującej oferty złożone w powyższym postępowaniu konkursowych.

Imię nazwisko kandytata wraz z nazwą oragnizacji, którą reprezentuje oraz danymi kontaktowymi (adres mailowy, nr telefonu) proszę przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Łasku , Wydział Ogólno-Organizacyjny ul. Południowa 1, 98-100 Łask, e-mail: organizacyjny@localhost/wordpress/wordpress.lask z dopiskiem "kandydat na członka komisji opiniującej". Zgłoszenia przyjmujemy do 13 listopada 2015 r. godz. 14.00 – decyduje data wpływu do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Łasku . Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 043/675-68-11.

Przedstawiciel organizacji pozarządowej zostanie wybrany z pośród zgłoszonych kandydatów w trybie losowania. Od członków komisji opiniującej oczekuje się ogólnej wiedzy z zakresu:

1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm);
2. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015, poz. 1255);
3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz.1118);
4. uchwały Nr XLVIII/375/14 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015".

print