Nabór wniosków dla mikro- i małych przedsiębiorstw w ramach III Osi priorytetowej RPO WŁ

27.09.2010
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło konkurs nr RPLD.03.06.00-1/10 dla Działania III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw w ramach III Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.
Na dofinansowanie mogą liczyć projekty polegające na bezpośrednich inwestycjach w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach rozumiane jako projekty inwestycyjne. Przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 100 tys. dofinansowania dla jednego projektu pamiętając, że nie może dokonywać podziału projektów.
W ramach w/w konkursu do rozdysponowania jest 10 mln zł.
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie do 24 listopada 2010 r.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy www.cop.lodzkie.pl
print