Nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących promocji produktów lokalnych i regionalnych w ramach III Osi priorytetowej RPO WŁ

27.09.2010
21 września br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło konkurs nr RPLD.03.02.00-10/10 dla Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w ramach III Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.
Na dofinansowanie mogą liczyć projekty z zakresu marketingu i promocji „marek” lokalnych (regionalnych), które identyfikować będą produkty i usługi, na bazie których można zbudować markę lokalną (regionalną) i powiązać ją z procesem budowania tożsamości regionu.
W ramach w/w konkursu do rozdysponowania jest ponad 5 mln zł.
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie do 27 października 2010 r.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy www.cop.lodzkie.pl
print