Nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących współpracy ponadnarodowej w ramach działania 8.2. PO KL

27.09.2010
Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłasza konkurs zamknięty nr POKL/I/8.2.1/PN/10 na składanie wniosków o dofinansowanie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej i projektów z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.2 Transfer wiedzy Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.
Na realizację wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej i projektów z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie, wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota: 3 000 000 PLN.
Konkurs ma charakter otwarty nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły od dnia 10 września 2010 r. do wyczerpania kwoty przeznaczonej na dany konkurs lub do dnia 31 grudnia 2010 r. w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00.
Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Punkcie Informacyjnym PO Kapitał Ludzki, Łódź, ul. Roosevelta 15, oraz na stronie internetowej www.pokl.lodzkie.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, w Punkcie Informacyjnym PO Kapitał Ludzki, ul. Roosevelta 15, 90-056 Łódź,  tel.: 042 663 33 92,
e-mail: informacje_pokl@lodzkie.pl
print