Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.10 Sieci ciepłownicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

19.11.2010
Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, ogłasza Konkurs dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.10 Sieci ciepłownicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie wniosków o dofinansowanie projektów 13 565 652,00 PLN, tj. 3 421 695,00 Euro ( kurs Euro = 3,9646 zł z dnia 28.10.2010 r.)
Planowany termin rozstrzygnięcia Konkursu: maj 2011 r.
Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Punkcie Informacyjnym PO Kapitał Ludzki, Łódź, ul. Roosevelta 15, oraz na stronie internetowej www.pokl.lodzkie.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, w Punkcie Informacyjnym PO Kapitał Ludzki, ul. Roosevelta 15, 90-056 Łódź,  tel.: 042 663 33 92,
e-mail: informacje_pokl@lodzkie.pl
print