Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII i Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

28.05.2012
Urząd Marszałkowski w Łodzi przypomina o trwających konkursach na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL:
 
Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki:
 *     Do 1 czerwca br. trwa konkurs (nr POKL/I/8.1.1/PN/12) na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty przewidujące wsparcie na organizację szkoleń i/lub doradztwa związanego ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP).
Projekt musi przewidywać co najmniej 2 poniższe działania (w tym obligatoryjnie jedno z dwóch – 3 lub 5 oraz jedno z dwóch – 4 lub 6).
1. zorganizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań,
2. przeprowadzenie badań i analiz,
3. przygotowanie, tłumaczenie i wydanie publikacji, opracowań i raportów,
4. zaadaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju,
5. doradztwo, wymianę pracowników, staże, wizyty studyjne,
6. wypracowanie nowych rozwiązań.
 Alokacja wynosi 4 500 000 zł.
 
*     Do 6 lipca br. trwa konkurs (nr POKL/I/8.1.2/12) na projekty w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
Środki można uzyskać zarówno na: wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement; szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych; szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.
Alokacja wynosi 23 316 720,40 zł.
 
 
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach:
 *     Do 18 czerwca br. trwa konkurs (nr POKL/I/9.1.1/12) na projekty w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Dofinansowanie można uzyskać na tworzenie przedszkoli, w tym także uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego w 30% gmin z terenu województwa o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (lista gmin jest dostępna na stronie www.pokl.lodzkie.pl). Środki można otrzymać również na wsparcie przedszkoli już istniejących (lub innych form wychowania przedszkolnego), które przyczynią się do zwiększenia liczby dzieci uczestniczących w tego rodzaju wychowaniu.
Alokacja wynosi 44 745 537,87 zł.
 
*     Do 31 maja br. trwa nabór wniosków (nr POKL/I/9.1.2/ST/12) w ramach projektu systemowego z Poddziałania 9.1.2 PO KL Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Zakłada on zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, poprzez realizację określonych zajęć dodatkowych dla uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej w odpowiednie materiały dydaktyczne, a także niezbędny sprzęt.
Alokacja wynosi 10 000 000 zł.
 
*     Od 30 marca br. trwa konkurs otwarty (nr POKL/I/9.2/PN/12) na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Formy działań, które mają szansę na dofinansowanie obejmują programy rozwojowe szkół i placówek, prowadzących kształcenie zawodowe, ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia.
Alokacja wynosi 20 000 000 zł.
 
*     Do 31 lipca br. trwa konkurs (nr POKL/I/9.6.2/12) na projekty w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.
Bezzwrotną pomoc będzie można otrzymać na szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem bądź podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT oraz znajomości języków obcych.
Alokacja wynosi 3 215 150,23 zł.
Wykorzystaj szansę! To już ostatni rok, w których ogłaszane są konkursy w ramach PO Kapitał Ludzki.
Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki zachęcamy do przygotowania wniosku o dofinansowanie na podstawie poszczególnych regulaminów konkursów zamieszczanych na stronie internetowej www.pokl.lodzkie.pl w zakładce "Ogłoszenia o konkursach" (Priorytet VIII i Priorytet IX).
Zachęcamy również do kontaktu z pracownikami Punktu Informacyjnego PO KL oraz doradcami z Regionalnych Ośrodków EFS w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim oraz Sieradzu, którzy udzielają bezpłatnych konsultacji w celu wyjaśnienia wątpliwości pojawiających przy tworzeniu projektów. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce "Kontakt".


 
print