Nabór wniosków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG – Program: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego.

08.06.2012
Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przypomina, iż niebawem rozpocznie się nabór w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Program: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego.
Operatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Informacje wraz z dokumentacją konkursową będą dostępne się na stronie:
http://www.eog.gov.pl/EOG_2009_2014/program_rwk/Strony/program_roznorodnosc_w_kulturze.aspx

TYTUŁ PROGRAMU: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego
Operator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Wartość tego programu to ok. 11 mln euro z grantu Mechanizmów Finansowych oraz środków krajowych.
 
Program umożliwi rozwój kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej oraz wymianę dobrych praktyk z tego obszaru pomiędzy Polską a państwami – darczyńcami: Islandią, Liechtensteinem i Norwegią.
 
Realizowane projekty będą się wpisywały w następujące obszary tematyczne:
 • edukacja artystyczna i kulturalna;
 • dziedzictwo kulturowe;
 • muzyka i sztuki sceniczne;
 • sztuki plastyczne i wizualne.
 
W ramach Programu współfinansowane będą następujące typy działań:
 • organizacja wystaw, spektakli, koncertów, festiwali (w tym filmowych) i innych wydarzeń artystycznych;
 • wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie m.in. sztuk plastycznych, sztuk scenicznych, muzyki, fotografii, filmu i innych;
 • wspieranie współpracy szkół artystycznych i uczelni artystycznych;
 • współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik, dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego, zwalczania nielegalnego wywozu i wwozu oraz handlu skarbami kultury, zarządzania dziedzictwem narodowym;
 • współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów.
 
Uprawnieni beneficjenci:
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury, instytucje filmowe;
 • publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne;
 • uczelnie publiczne (w przypadku projektów realizowanych przez ich wydziały artystyczne oraz wydziały związane z: kulturoznawstwem, historią, dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą);
 • archiwa państwowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
 • organizacje pozarządowe ze sfery kultury.
 
Projekty będą wdrażane w partnerstwie z podmiotami pochodzącymi z krajów darczyńców.
 
Wartość dofinansowania
W ramach Programu przeznaczono około 70 proc. alokacji z puli środków przeznaczonych realizację projektów (tj. re-granting) na wsparcie dużych projektów, w tym dotyczących współpracy instytucjonalnej oraz 30 proc. alokacji na wsparcie małych projektów wymiany kulturalnej.
W małych projektach minimalna wartość dofinansowania wynosi 50 tys. euro, a maksymalna wartość dofinansowania wynosi 150 tys. euro. W dużych projektach minimalna wartość dofinansowania wynosi powyżej 150 tys. euro do 1 000 000 euro.
 
Poziom dofinansowania
Poziom dofinansowania dla projektów w ramach Programu wynosi do 90 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 
Nabory wniosków
Przewiduje się dwa nabory wniosków w ramach Programu. Rozpoczęcie I naboru przewidywane jest na maj/czerwiec 2012 roku. II nabór zostanie ogłoszony w 2013 r.
 
Kontakt
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
www.eog.mkidn.gov.pl  
Małgorzata Bacińska
tel.:  22 42 10 538
e-mail mbacinska@mkidn.gov.pl

print