Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Łaskiego

11.01.2019
Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Łaskiego

Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2019 r. na terenie Powiatu Łaskiego ponownie uruchomione zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają osobiście adwokaci lub radcowie prawni
(w uzasadnionych przypadkach aplikanci adwokaccy lub aplikanci radcowscy), a także osoby współpracujące z organizacją pozarządową.

UPRAWNIENI

Od 1 stycznia 2019 r. czyli od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej z bezpłatnej pomocy prawnej będzie mogła skorzystać osoba której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. Takie oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Administratorem takich danych osobowych zawartych w złożonym oświadczeniu jest Starosta.

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wymagane jest okazanie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem  nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej,
w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego,  adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez starostę.

Od 1 stycznia 2019 r. rozszerzony został zakres udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej która obejmuje:

  • Poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach
    i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych
    w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym  się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólne
z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w szczególności porady dla osób zadłużonych
i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

REJESTRACJA

Od 2 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty pod nr. tel.: 43/675 68 00.

Dla  osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczających trudności
w komunikowaniu się przewidziano możliwość uzyskania pomocy poza wyznaczonym punktem. Prawnik lub doradca obywatelski będzie mógł udzielić jej także bezpośrednio
w miejscu zamieszkania osoby ze znaczną niepełnosprawnością lub doświadczającej trudności
w komunikowaniu, albo przez telefon lub inne narzędzie służące do porozumiewania się na odległość.

Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

LOKALIZACJA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
W POWIECIE ŁASKIM

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
ŁASK ul. 9 Maja 33 Poniedziałek- w godz. od 08:00 do 12:00 Radca prawny
Wtorek- w godz. od 11:00 do 15:00 Radca prawny
Środa – w godz. od 08:00 do 12:00 Radca prawny/Adwokat
Czwartek- w godz. Od 08.00 do 12.00 Adwokat
Piątek- w godz. od 11:00 do 15:00 Adwokat

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
WIDAWA
ul. A. Mickiewicza 3
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
Poniedziałek – w godz. od 14:00 do 18:00 Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową

Stowarzyszenie Fundacja Młodzi Ludziom

(pomoc świadczona przez adwokata lub radcę prawnego)

BUCZEK
ul. Główna 20
w budynku Urzędu Gminy
Wtorek w godz. Od 08.00 do 12.00
SĘDZIEJOWICE
ul. Wieluńska 6
w budynku Urzędu Gminy
Środa w godz. 08.00 do 12.00
WIDAWA
ul. A. Mickiewicza 3
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
Czwartek od godz. 11.00 do 15.00

 

BUCZEK
ul. Główna 20
w budynku Urzędu Gminy
Piątek od godz. 08.00-12.00

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na temat systemu nieodpłatnej pomocy prawnej na serwisie ministerialnym:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

print

Załączniki: