Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Łaskiego

21.12.2015
Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Łaskiego

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nałożyła na powiaty jak i miasta na prawach powiatu obowiązek utworzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. na terenie Powiatu Łaskiego będą utworzone dwa takie punkty.

Pierwszy zlokalizowany będzie w budynku Powiatu Łaskiego przy ul. 9 Maja 33 A w Łasku, gdzie pomocy prawnej będą udzielali adwokaci i radca prawny wskazani na podstawie porozumienia zawartego z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Łodzi i Okręgową Izbą Adwokacką w Łodzi. Czynny będzie w następujących dniach i godzinach:

 • 1. Poniedziałek – w godz. 14.00-18.00
 • 2. Wtorek – w godz. 11.00-15.00
 • 3. Środa– w godz. 08.00-12.00
 • 4. Czwartek– w godz. 08.00-12.00
 • 5. Piątek – w godz. 11.00-15.00

Drugi punkt, na podstawie porozumień zwartych z władzami gmin działać będzie w:

 • 1) Urząd Gminy w Buczku, ul. Główna 20, 98-113 Buczek – 2 dni w tygodniu, tj. wtorek i piątek, godz. 8.00-12.00,
 • 2) Gminny Ośrodek Kultury w Widawie, ul. Adama Mickiewicza 3, 98-170 Widawa – 2 dni w tygodniu, tj. poniedziałek, godz. 14.00-18.00 oraz w czwartek w godz. 11.00-15.00,
 • 3) Urząd Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice – 1 dzień w tygodniu, tj. środa. godz. 8.00-12.00.

Dla kogo? Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia, gdy osoba przedłoży dokument stwierdzający tożsamość;
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, które przedłożą oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • osoby, które ukończyły 65. lat, gdy osoba przedłoży dokument stwierdzający tożsamość;
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, które przedłożą kartę, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • kombatanci, którzy przedłożą zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • weterani, którzy przedłożą ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, którzy złożą oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym warunku,
 • poza kolejnością kobiety w ciąży.

Co obejmuje? Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna? Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje konsultacje tylko na etapie przedsądowym, ale nie we wszystkich sprawach, ponieważ ustawodawca wskazał również szereg dziedzin, w których możliwość uzyskania nieodpłatnej porady jest niestety niemożliwe.


Więcej informacji na temat systemu nieodpłatnej pomocy prawnej na serwisie ministerialnym:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

grafika1.jpg

print