OGŁOSZENIE

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. na terenie Powiatu Łaskiego ponownie uruchomione zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają osobiście adwokaci lub radcowie prawni 
(w uzasadnionych przypadkach aplikanci adwokaccy lub aplikanci radcowscy), a także osoby współpracujące z organizacją pozarządową.

UPRAWNIENI

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Administratorem takich danych osobowych zawartych w złożonym oświadczeniu jest Starosta.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba udzielająca porady może zażądać okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem  nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej,
w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego,  adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez starostę.

Nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje:

  • Poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach
    i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych
    w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym   się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  • nieodpłatną mediację,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby 
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólne 
z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych 
i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

REJESTRACJA

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty pod nr. tel.: 43/675 68 00.

Dla  osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczających trudności
w komunikowaniu się przewidziano możliwość uzyskania pomocy poza wyznaczonym punktem. Prawnik lub doradca obywatelski będzie mógł udzielić jej także bezpośrednio
w miejscu zamieszkania osoby ze znaczną niepełnosprawnością lub doświadczającej trudności
w komunikowaniu, albo przez telefon lub inne narzędzie służące do porozumiewania się na odległość.

Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

 

LOKALIZACJA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE ŁASKIM

UWAGA ! W związku z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem wszystkie porady prawne na terenie Powiatu Łaskiego w 2022 roku do odwołania odbywają się tylko przez system elektroniczny.

Radca prawny: Marcin Paduch  (cz. 8.00 – 12.00, pt. 11.00 – 15.00, śr. 8.00 – 12.00)

email: marcin_paduch@o2.pl, tel.: 607 – 387 – 295

Adwokat/mediator: Katarzyna Rusiecka (pn. 8.00 – 12.00, śr. 8.00 – 12.00)

email: katarzyna.rusiecka@adwokatura.pl, tel.: 664 – 171 – 587

Adwokat: Daria Słobodzian-Kosecka (wt. 11.00 – 15.00, śr. 08.00 – 12.00)

email: daria.slobodzian@adwokatura.pl, tel.: 694 – 505 – 178

Adwokat/doradca obywatelski: Mateusz Derek (śr. 8.00 – 12.00, cz. 16.00 – 20.00, pt. 8.00 – 12.00)

email: mateuszde@tlen.pl, tel. 660 – 701 – 745

Adwokat/mediator: Katarzyna Rusiecka, (pn. 16.00 – 20.00, wt. 8.00 – 12.00)

email: katarzyna.rusiecka@adwokatura.home.pl,  tel. 664-171-587

 

Aby porada mogła się odbyć należy podpisać w temacie sprawy: „Zgłoszenie porady na odległość”
(załącznik „Zgłoszenie porady na odległość”)
i odesłać na adres email danego radcy prawnego, adwokata świadczącego usługi danego dnia.