Obowiązki posiadacza odpadów

15.02.2012
Informujemy, że posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Podstawa prawna – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 ze zmianami).
 
Zbiorcze  zestawienie danych za 2011 rok  posiadacz odpadów jest obowiązany przesłać na podany poniżej adres:
Urząd Marszałkowski w Łodzi
90-051 Łódź, ul. Piłsudskiego 8
w terminie do dnia 15 marca 2012 r.

Zakres wymaganych informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 249, poz.1674).
 
Szczegółowe informacje dotyczące zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów są dostępne na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Opłat za Korzystanie ze Środowiska.
print