Ogłoszenie (GN.6821.15.2021) o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości dz. nr 317 obr. Bachorzyn, gm. Buczek

08.10.2021
Ogłoszenie (GN.6821.15.2021) o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości dz. nr 317 obr. Bachorzyn, gm. Buczek

OGŁOSZENIE  O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA
Z NIERUCHOMOŚCI

            Działając na podstawie  art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 113 ust. 6, art. 124 ust. 1 i 2 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

Starosta Łaski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, informuje

że w związku z wnioskiem złożonym przez PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji administracyjnej ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, która zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami posiada nieuregulowany stan prawny,  położonej w gminie Buczek, w obrębie Bachorzyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 317, w związku z realizacją inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinków kablowo-napowietrznej linii energetycznej SN-15 kV wraz ze złączem kablowym SN-15 kV.

            W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny się zgłaszać do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Narutowicza 17, II piętro,
po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (tel. 43 676 30 64, 43 676 30 65) w godzinach pracy urzędu: poniedziałek w godzinach 8.00-16.00, wtorek-piątek w godzinach 7.30-15.30, celem udokumentowania swoich praw.

            Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania z ww. nieruchomości

https://lask.bip.net.pl/?a=10951

print