Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”

12.10.2011
Zarząd Powiatu Łaskiego kieruje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projekt „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”, zwanego dalej Programem.
 
Program określa zasady, formy i zakres współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych w 2012 roku.
Program będzie stanowić podstawę współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.
 
W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Wszelkie propozycje i uwagi do projektu Programu należy złożyć w formie kompletnie wypełnionego formularza do 28 października 2011 r.:
         drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Południowa 1 98-100 Łask,
         drogą mailową na promocja@localhost/wordpress/wordpress.lask,
         faksem 43 675 68 09,
         osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1.

DO POBRANIA:

print