Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

11.03.2020
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarządu Powiatu Łaskiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2020r. realizacji zadań w sferze sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

print

Załączniki: