Ogłoszono konkurs w ramach Działania III.4 Rozwój otoczenia biznesu RPO WŁ na lata 2007 – 2013

27.01.2012
Ogłoszono konkurs w ramach Działania III.4 Rozwój otoczenia biznesu RPO WŁ na lata 2007 – 2013
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi
Instytucja Pośrednicząca II stopnia
ogłasza konkurs nr RPLD.03.04.00-7/11
na nabór wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach Działania III.4 Rozwój otoczenia biznesu
Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
 
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 22 117 558 EUR (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem EUR)co na dzień ogłoszenia konkursu stanowi 100 126 185 PLN1 (słownie: sto milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć PLN) i może ulec zmianie.
 
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2012 r.
 
Rodzaje projektów podlegające dofinansowaniu:
1. prace studyjno – koncepcyjne dotyczących tworzenia terenów inwestycyjnych o powierzchni poniżej 15 ha, w tym m.in.:
a. opracowania dotyczące: koncepcji zagospodarowania terenu / strefy inwestycyjnej (w tym: ocena stanu infrastruktury technicznej, analiza kosztowa uzbrojenia); kompleksowych badań geotechnicznych (w tym: określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wody gruntowej); studium wykonalności (w tym raport o barierach inwestycyjnych),
b. opracowania o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji, harmonogramów procesu inwestycyjnego,
c. analizy formalno-prawne nieruchomości; analizy kosztowe makroniwelacji,
d. raporty o oddziaływaniu na środowisko naturalne,
e. projekty doradczo – promocyjne (w tym także działania rozpoznawcze w ocenie możliwości utworzenia terenu inwestycyjnego dla danej lokalizacji oraz opracowani a informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym);
2. uzbrojenie terenów inwestycyjnych, w tym:
a. kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych,
b. inwestycje polegające na uzupełnieniu brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych.
 
Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:
W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
– instytucje otoczenia biznesu.
 
Maksymalny poziom dofinansowania projektu:
Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 wynosi 65% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne na stronie internetowej COP pod adresem:
http://www.cop.lodzkie.pl/index.php/konkursy/aktualne-konkursy/rozwoj-otoczena-biznesu.html
print