Opłaty za korzystanie ze środowiska

26.01.2012
Informujemy, że dnia 31 stycznia 2012 r. upływa termin składania wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za II półrocze 2011 roku, a także wnoszenia należnych opłat.
Obowiązek ponoszenia opłat oraz przedkładania wyżej wymienionych wykazów jest nałożony na podmioty korzystające ze środowiska. Zgodnie z art.3 pkt 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zmianami) podmiotem korzystającym ze środowiska może być:
przedsiębiorca w rozumieniu art.4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz.1807 ze zmianami);
osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki;
osoba fizyczna nie będąca podmiotem, o którym mowa w punktach poprzedzających, korzystających ze środowiska w zakresie, jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia;
jednostka organizacyjna nie będącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Powyższe wykazy przedkłada się marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.
W przypadku podmiotów korzystających ze środowiska z terenu powiatu łaskiego wykazy należy przesyłać na niżej wymienione adresy:
Urząd Marszałkowski w Łodzi, 90-051 Łódź, ul. Piłsudskiego 8;
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Delegatura w Sieradzu, 98-200 Sieradz, ul. P.O.W. 70/72.
Opłaty za korzystanie ze środowiska – tytułem emisji gazów lub pyłów do powietrza, poboru wody podziemnej lub powierzchniowej, odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz składowania odpadów – należy uiszczać na rachunek redystrybucyjny Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Opłaty wnosi się do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. Nie wnosi się opłat, których półroczna wysokość nie przekracza 400 zł. Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania wykazów.
Szczegółowe informacje dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska są dostępne
na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Opłat za Korzystanie ze Środowiska.
 
print