Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2012 r. realizacji zadań w sferze sportu

25.01.2012
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm)
 
Zarząd Powiatu Łaskiego
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2012 r. realizacji zadań w sferze sportu,
polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym,
kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego
 
 
I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację
1.    Zadanie polega na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego.
2.    Na realizację zadania przeznacza się kwotę 20 000 zł.
3.    Kwota ta może ulec zmianie w przypadku gdy zaistnieje konieczność zmiany budżetu powiatu w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
II. Warunki uczestnictwa w konkursie
1.    Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.    Ofertę realizacji zadania należy złożyć, pod rygorem nieważności, na obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru dotyczących realizacji tych zadań oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Druki oferty dostępne są w pokoju nr 7 Starostwa Powiatowego w Łasku ul. Południowa 1 oraz na stronie internetowej Powiatu Łaskiego www.localhost/wordpress/wordpress.lask.
3.    Formularz oferty należy wypełnić rzetelnie pod względem formalnym i merytorycznym.
4.    Do oferty należy dołączyć
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji lub jego kserokopię,
b) sprawozdanie finansowe (tj. bilans i rachunek zysków i strat) i sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 lub ich kserokopię.
5.    Każda strona kserokopii dokumentów dołączanych do oferty powinna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.
6.    Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty.
7.    Kompletne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2012 r. realizacji zadań w sferze sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego”, w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łasku ul. Południowa 1, 98-100 Łask, do 17 lutego 2012 r. do godz.15.00.
8.    W przypadku złożenia kilku ofert przez jednego oferenta, każda oferta powinna być złożona oddzielnie.
9.    W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Łasku.
10.  Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
11.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 
 
III. Termin i warunki realizacji zadania
1.    Konkurs obejmuje zadania, których realizacja kończy się nie później niż 15 listopada 2012 r. z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań zostaną określone w umowach.
2.    Warunki realizacji zadania:
a) zadanie skierowane do mieszkańców Powiatu Łaskiego;
b) zadanie realizowane na terenie Powiatu Łaskiego;
c) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy i publiczności.
3.    Minimum 40 % łącznych kosztów realizacji zadania powinno pochodzić z środków własnych lub z innych źródeł.
4. Kosztami pokrywanymi z dotacji mogą być:
a) nagrody, puchary, dyplomy dla uczestników;
b) obsługa medyczna;
c) ubezpieczenie uczestników;
d) opłaty sędziowskie (maksymalnie 20 % dotacji);
d) zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zadania (maksymalnie 20% dotacji);
e) zakup art. spożywczych dla uczestników.
 
IV. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
Wybór ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a)  możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
b) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent zamierza realizować zadanie publiczne;
d) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
e) planowany przez oferenta wkład rzeczowy czy osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f)  terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań realizowanych przez oferenta, finansowanych z budżetu Powiatu Łaskiego
 
V. Tryb dokonywania wyboru oferty
1. W celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu Łaskiego powoła komisję konkursową.
2. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
3. Komisja konkursowa w oparciu o kryteria dokonuje oceny ofert z zastosowaniem punktowej skali ocen, sporządza listę ofert wraz z proponowaną kwotą dotacji, listę rezerwową oraz listę ofert niespełniających kryteriów formalnych i przedkłada je Zarządowi Powiatu Łaskiego.
4. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje, w formie uchwały, Zarząd Powiatu Łaskiego.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 9 marca 2012 r.
6. Podmioty, które złożyły ofertę zostaną pisemnie powiadomione o wyniku rozpatrzenia oferty.
 
VI. Informacja o zadaniach z zakresu sportu realizowanych przez Powiat Łaski w roku 2011
Wysokość środków wydatkowanych przez Powiat Łaski w roku 2011 na zadania z zakresu sportu wynosi 18 751,03 zł, w tym wielkość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym – 6 500 zł.
 
VII. Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące warunków przeprowadzenia otwartego konkursu ofert oraz informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łasku, ul. Południowa 1, 98-100 Łask, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Łaskiego: www.localhost/wordpress/wordpress.lask.
Powyższe informacje dostępne są również w Starostwie Powiatowym w Łasku w pok. Nr 7, telefonicznie pod numerem tel. 0 43 675 68 47.

Wzór oferty

print