Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2016 r. realizacji zadań w sferze sportu

27.01.2016
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2016 r. realizacji zadań w sferze sportu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)

Zarząd Powiatu Łaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2016 r. realizacji zadań w sferze sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

 1. Zadanie polega na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego.
 2. Na realizację zadania przeznacza się kwotę 20 200 zł.
 3. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku gdy zaistnieje konieczność zmiany budżetu powiatu w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Ofertę realizacji zadania należy złożyć, pod rygorem nieważności, na obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru dotyczących realizacji tych zadań oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Druki oferty dostępne są w pokoju nr 7 Starostwa Powiatowego w Łasku ul. Południowa 1 oraz na stronie internetowej Powiatu Łaskiego localhost/wordpress/wordpress.lask.
 3. Formularz oferty należy wypełnić rzetelnie pod względem formalnym i merytorycznym.
 4. Do oferty należy dołączyć
 5. a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji lub jego kserokopię,
 6. b) sprawozdanie finansowe (tj. bilans i rachunek zysków i strat) i sprawozdanie merytoryczne
  za rok 2015 lub ich kserokopię.
 7. Każda strona kserokopii dokumentów dołączanych do oferty powinna być potwierdzona
  „za zgodność z oryginałem”.
 8. Kompletne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert
  na wsparcie w 2016 r. realizacji zadań w sferze sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych
  do mieszkańców Powiatu Łaskiego”, w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łasku
  Południowa 1, 98-100 Łask, do 16 lutego 2016 r. (wtorek) do godz.15.00.
 9. W przypadku złożenia kilku ofert przez jednego oferenta, każda oferta powinna być złożona oddzielnie.
 10. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Łasku.
 11. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 12. Oferty podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych. Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:
 • uzupełnienia brakujących podpisów pod ofertą, w przypadku gdy nie została ona podpisana przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
 • złożenia podpisu pod załącznikami do oferty przez osobę uprawnioną statutowo
  do zaciągania zobowiązań majątkowych;
 • poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań uzupełnienia.
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja kończy się nie później niż 15 listopada 2016 r. z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań zostaną określone w umowach.
 2. Warunki realizacji zadania:
 3. a) zadanie skierowane do mieszkańców Powiatu Łaskiego;
 4. b) zadanie realizowane na terenie Powiatu Łaskiego;
 5. c) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy i publiczności.
 6. Minimum 20 % łącznych kosztów realizacji zadania powinno pochodzić z środków własnych lub z innych źródeł.
 7. Kosztami pokrywanymi z dotacji mogą być:
 8. a) nagrody, puchary, dyplomy dla uczestników;
 9. b) obsługa medyczna;
 10. c) ubezpieczenie uczestników;
 11. d) opłaty sędziowskie (maksymalnie 20 % dotacji)
 12. e) zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zadania (maksymalnie 20% dotacji);
 13. f) zakup art. spożywczych dla uczestników.

IV. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

Wybór ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 1. a)  możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (0-10 pkt);
 2. b) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu
  do zakresu rzeczowego zadania (0-10 pkt);
 3. c) proponowaną jakość wykonania zadania, jakość rozliczenia innych zadań realizowanych przez oferenta, finansowanych z budżetu Powiatu Łaskiego oraz kwalifikacje osób, przy udziale których oferent zamierza realizować zadanie publiczne (0-10 pkt);
 4. d) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (0-10 pkt);
 5. e) planowany przez oferenta wkład rzeczowy czy osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (0-10 pkt);

V. Tryb dokonywania wyboru oferty

 1. W celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu Łaskiego powoła komisję konkursową.
 2. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
 3. Komisja konkursowa w oparciu o kryteria dokonuje oceny ofert.
 4. Listę wyników konkursu ofert tworzy się porządkując oferty według uzyskanych ocen końcowych – od najwyższej do najniższej. Powyższą listę wraz z protokołem Komisja przedkłada Zarządowi Powiatu Łaskiego celem podjęcia decyzji o dofinansowaniu zadania i jego wysokości, przy czym łączna suma tych dotacji nie może przekraczać kwoty przeznaczonej
  do rozdysponowania w konkursie.
 5. Zarząd Powiatu Łaskiego podejmuje ostateczne rozstrzygnięcie o liczbie przyjętych ofert, przeznaczeniu
  i wysokości przyznanych dotacji.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 2 marca 2016 r.
 7. Podmioty, które złożyły ofertę zostaną pisemnie powiadomione o wyniku rozpatrzenia oferty.

VI. Informacja o zadaniach z zakresu sportu realizowanych przez Powiat Łaski w roku 2015

Wysokość środków wydatkowanych przez Powiat Łaski w roku 2015 na zadania z zakresu sportu przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach dotacji – 16 000,00 zł.

VII. Informacje dodatkowe

Informacje dotyczące warunków przeprowadzenia otwartego konkursu ofert oraz informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łasku, ul. Południowa 1, 98-100 Łask, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Łaskiego: www.localhost/wordpress/wordpress.lask.

Powyższe informacje dostępne są również w Starostwie Powiatowym w Łasku w pok. Nr 7, telefonicznie pod numerem tel. 0 43 675 68 47 lub mailowo pod adresem promocja@localhost/wordpress/wordpress.lask.

Wzór OFERTY na realizację zadania publicznego (do pobrania)

print