Otwarty konkurs ofert skierowany do organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego Powiatu Łaskiego w 2018 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

03.11.2017
Otwarty konkurs ofert skierowany do organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego Powiatu Łaskiego w 2018 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
(Dz. U. z  2015. poz. 1255 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Łaskiego z siedzibą przy ul. Południowej 1,  98-100 Łask ogłasza  konkurs ofert skierowany do organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego Powiatu Łaskiego w 2018 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 1. Rodzaj zadania.

Celem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej, której zostanie powierzone prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Łaskiego.

 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
 2. Na realizację ofert wyłonionych w konkursie przeznacza się w roku 2018 środki finansowe w wysokości: 62 604,00 zł.
 3. Środki na realizację oferty stanowić będzie dotacja celowa znajdująca pokrycie w budżecie państwa.
 • Zasady przyznawania dotacji, podmioty uprawnione do  złożenia oferty, termin składania ofert oraz terminy i warunki realizacji zadania.
 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań określają:
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016, poz.1817 z późn.zm.),
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz.2260, z 2017 r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz. 935, poz. 1089, poz.1475, poz. 1529, poz. 1537),
 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2015 r. poz. 1255),
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia
  2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300),
 1. Podmiotem uprawnionym do złożenia oferty na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomoc prawnej jest organizacja pozarządowa zwana w dalszej części ogłoszenia „oferentem” działająca w zakresie o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:
 • posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się
  z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,
 • przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r.  1255),
 • daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
 1. zapewniania poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej
  i jej dokumentowaniem,
 2. zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
 3. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z przeznaczeniem, jak i również organizacja pozarządowa, z którą rozwiązano umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz
  z odsetkami albo rozwiązania umowy.
 4. Konkurs obejmuje oferty złożone przez organizację pozarządowe na realizację zadania publicznego Powiatu Łaskiego w 2018 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 5. Oferty złożone na przedsięwzięcia realizowane poza w/w terminem nie będą rozpatrywane.
 6. Miejsce realizacji zadania:
 • Urząd Gminy w Buczku, Główna 20, 98-113 Buczek – 2 dni w tygodniu, tj. wtorek i piątek, godz. 8.00-12.00,
 • Gminny Ośrodek Kultury w Widawie, ul. Adama Mickiewicza 3, 98-170 Widawa
  – 2 dni w tygodniu, tj. poniedziałek, godz. 14.00-18.00 oraz w czwartek
  w godz.11.00-15.00,
 • Urząd Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice – 1 dzień
  w tygodniu, tj. środa. godz. 8.00-12.00.

Uwaga! Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia zadania. Wszystkie dokumenty księgowe muszą zostać wystawione i zapłacone do dnia zakończenia zadania.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łasku, Południowa 1, do dnia 23 listopada 2017 r. do godz. 13.00 – decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Łasku.
 2. Ofertę należy sporządzić:
 • w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem ręcznym, z wypełnieniem wszystkich miejsc w ofercie,
 • w języku polskim,
 • w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów (bindowanie, zszywanie, itp.),
 • oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta,
 • oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
 • nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która zostanie złożona w stanie niekompletnym.
 • kserokopie będące załącznikami do ofert należy potwierdzić za zgodność
  z oryginałem.

Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem:

„Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łaskiego w 2018 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej” ze wskazaniem: nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę,

 1. Do oferty należy dołączyć:
Do oferty należy dołączyć: Wymagane dokumenty:
Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzający status  prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.
Kopię Statutu organizacji pozarządowej. Kopia statutu.
Potwierdzenie posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych. Dokumenty potwierdzające nieprzerwane wykonywanie tych zadań, od co najmniej
2 lat do dnia złożenia oferty.
Umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11. ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Kserokopie umowy lub promesy, potwierdzającej świadczenie pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w punktach:

1.Urząd Gminy w Buczku,
ul. Główna 20, 98-113 Buczek
– 2 dni w tygodniu, tj. wtorek i piątek,
godz. 8.00-12.00,

2.Gminny Ośrodek Kultury w Widawie,
ul. Adama Mickiewicza 3, 98-170 Widawa
– 2 dni w tygodniu, tj. poniedziałek,
godz. 14.00-18.00 oraz w czwartek
w godz. 11.00-15.00,

3.Urząd Gminy w Sędziejowicach,
ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice
– 1 dzień w tygodniu, tj. środa.
godz. 8.00-12.00.

Pisemne zobowiązanie do zapewnienia poufności w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem (art.11ust.6 pkt 3 lit a). Według wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do ogłoszenia.
Zobowiązanie do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów (art.11 ust.6 pkt 3 lit b). Według wzoru stanowiącego załącznik
nr 2  do ogłoszenia.
Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Według wzoru stanowiącego załącznik
nr 3 do ogłoszenia.

 

 1. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta (oferentów).
 2. Warunkiem realizacji zadania przez oferenta jest:
 • prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez 5 dni roboczych w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie w miejscach:
 1. Urząd Gminy w Buczku, Główna 20, 98-113 Buczek – 2 dni w tygodniu, tj. wtorek i piątek, godz. 8.00-12.00,
 2. Gminny Ośrodek Kultury w Widawie, ul. Adama Mickiewicza 3, 98-170 Widawa – 2 dni w tygodniu, tj. poniedziałek, godz. 14.00-18.00 oraz w czwartek w godz. 11.00-15.00,
 3. Urząd Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice – 1 dzień w tygodniu, tj. środa. godz. 8.00-12.00.
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie
  o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255),
 • złożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. 1300), w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.
 1. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie przez oferenta rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.
 2. Zadanie powinno być wykonane zgodnie z warunkami umowy, programem przedstawionym w ofercie oraz kosztorysem zadania.
 3. Wszystkie środki finansowe z przyznanej dotacji muszą być przeznaczone i ściśle wydatkowane na realizację zadania do 31 grudnia roku, w którym zadanie jest realizowane.
 4. Terminy, tryb i kryteria oceny stosowane przy wyborze ofert.
 5. Informacja o ogłoszeniu konkursu ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej lask.bip.net.pl oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.
 6. Złożenie oferty o powierzenie realizacji zadanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 7. Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 8. Złożone oferty podlegają opiniowaniu przez komisję konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu Łaskiego  w celu rozstrzygnięcia konkursu. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 • formalne, w tym:
 1. oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu (TAK lub NIE),
 2. oferta została złożona w odpowiednim miejscu (TAK lub NIE),
 3. oferta została wypełniona na odpowiednim formularzu(TAK lub NIE),
 4. oferta została złożona przez podmiot/podmioty uprawnione (TAK lub NIE),
 5. oferta odpowiada rodzajowi zadania wskazanego w ogłoszeniu konkursowym (TAK lub NIE),
 6. oferta została opieczętowana i podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z odpisem z właściwego rejestru (TAK lub NIE),
 7. załączono aktualny odpis/zaświadczenie z właściwego rejestru oraz kopię statutu organizacji (TAK lub NIE),
 8. załączone kopie dokumentów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione (TAK lub NIE),
 9. załączono umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11. ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, potwierdzające świadczenie pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w punktach:
 • Urząd Gminy w Buczku, Główna 20, 98-113 Buczek – 2 dni w tygodniu, tj. wtorek i piątek, godz. 8.00-12.00 (TAK lub NIE),
 • Gminny Ośrodek Kultury w Widawie, ul. Adama Mickiewicza 3, 98-170 Widawa- 2 dni w tygodniu, tj. poniedziałek, godz. 14.00-18.00 oraz w czwartek w godz. 11.00-15.00 (TAK lub NIE),
 • Urząd Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice – 1 dzień w tygodniu, tj. środa. godz. 8.00-12.00 (TAK lub NIE),
 1. załączono pisemne zobowiązanie do zapewnienia poufności w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem (art.11ust.6 pkt 3 lit a), (TAK lub NIE),
 2. załączono zobowiązanie do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów (art.11 ust.6 pkt 3 lit b), (TAK lub NIE),
 3. załączono oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (TAK lub NIE) .
 • merytoryczne, w tym:
 1. wkład rzeczowy, osobowy, w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy w skali od 0 do 10 pkt,
 2. jakość planowanego wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne w skali od 0 do 10 pkt,
 3. realizacja zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej w latach poprzednich – doświadczenie organizacji w skali od 0 do 10 pkt.
 4. posiadane zasoby rzeczowe do realizacji zadania w tym laptop z mobilnym internetem oraz program prawniczy w skali od 0 do 10 pkt.
 5. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Łaskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, która dokona oceny oferty oraz przedstawi propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej dla Zarządu. Komisja Konkursowa zostanie powołana oddzielną uchwałą przez Zarząd Powiatu Łaskiego.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do 30 listopada 2017 r.
 7. Zarząd Powiatu Łaskiego powiadamia oferentów o rozstrzygnięciu konkursu poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o rozstrzygnięciu konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łasku.
 8. Od decyzji Zarządu Powiatu Łaskiego nie przysługuje odwołanie.
 9. Zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:
 • stanu realizacji zadania,
 • efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
 • prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania,
 • prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
 1. Zarząd Powiatu Łaskiego unieważni otwarty konkurs ofert, jeśli:
 • nie złożono żadnej oferty,
 • żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.
 1. Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert Zarząd Powiatu Łaskiego podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łasku.
print