Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 2305E w miejscowości Brodnia Górna

05.07.2022
Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 2305E w miejscowości Brodnia Górna

 

W dniu 05.07.2022 r. Powiat Łaski podpisał umowę z firmą COLAS Polska Sp. z o.o.  z siedzibą: 62-070 Palędzie, ul. Nowa 49 na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305E w miejscowości Brodnia Górna”.

Podstawowy zakres ww. inwestycji obejmuje:

– przebudowę drogi powiatowej,

– budowę nowych odcinków chodników,

– rozbiórkę istniejących i budowę zjazdów w ciągu drogi powiatowej,

– budowę dojść do furtek,

– przebudowę skrzyżowań,

– wyposażenie techniczne drogi – budowę przykanalików kanalizacji deszczowej,

– zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej i elektrycznej (rury osłonowe),

– wykonanie robót ziemnych,

– wyrównanie i wyprofilowanie terenu,

– usunięcie kolidujących drzew i krzewów,

– wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego).

 

Jednocześnie informujemy, że Powiat Łaski otrzymał dofinansowanie na realizacje ww. zadnia w wysokości 4 085 127,00 zł w ramach  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 r..

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 6 746 518,48 zł.

print