Projekt „Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja”

07.12.2011
Projekt „Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja”
PROJEKT „SPOŁECZNIE ZNACZY EKONOMICZNIE KONTYNUACJA”
 
 
Cel główny projektu
Wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej (ES) w województwie łódzkim oraz wzrost zainteresowania tematem ES i możliwości zatrudnienia w sektorze ES przez kontynuację działalności Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej (RIES).
 
Grupy docelowe
1.       Osoby fizyczne (OF) – osoby bezrobotne, w tym osoby długotrwale bezrobotne
2.       Podmioty ekonomii społecznej (PES) – w tym:
a.             spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych
b.             organizacje pozarządowe
c.              podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym:
a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
3.       Instytucje ekonomii społecznej (IES) – instytucje rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego oraz wszystkie instytucje wpływające na rynek pracy), Instytucje pomocy i integracji społecznej (jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r. z późn. zm.) oraz jednostki zatrudnienia socjalnego, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej
i inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej.
 
 Grupy priorytetowe
a.       Osoby w wieku 50+
b.      Osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne
c.       Osoby powracające na rynek pracy
d.      Osoby niepełnosprawne
e.      Osoby wychodzące z uzależnień
f.        Osoby niezatrudnione, korzystające ze świadczeń społecznych
g.      Osoby zamieszkujące obszary wiejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców
 

Oferta
 

o   Usługi informacyjno-konsultacyjne dla zainteresowanych ekonomią społeczną świadczone w Punkcie Kontaktowym Projektu, który mieści się w siedzibie Instytutu Europejskiego, ul. Piotrkowska 262/264.
Czynny w pn. 12-20, wt. – pt. 9.00-17.00
 

 o   Szkolenia (dla PES, IES, OF) obejmujące następujące tematy:
        Trening interpersonalny z elementami coachingu
        Prawne i formalne aspekty działalności gospodarczej w ramach ES
        Pozyskiwanie funduszy z UE w tym polityki horyzontalne
        Tworzenie, promocja rozwój partnerstw lokalnych
        Rachunkowość Podmiotów Ekonomii Społecznej
        Liderki lokalne
        Pozyskiwanie sponsora
        Gender mainstreaming
        Dofinansowanie lokalne
        Tworzenie biznes planów
        Obsługa komputera
 
o   Doradztwo indywidualne i grupowe według zidentyfikowanych potrzeb – otwarte punkty doradcze zostaną zlokalizowane w Biurze Projektu oraz w podregionach piotrkowskim, sieradzkim i skierniewickim.
 
o   Usługi wspierające sieć Regionalnych Inkubatorów Ekonomii Społecznej:
          15 dni ekonomii społecznej w regionie łódzkim
          10 panelowych spotkań ekspertów w formie dyskusji moderowanej, po których powstanie 10 publikacji nt. dobrych praktyk
          5 spotkań integracyjnych sieci RIES promujących współpracę sieciową
 
 o    Usługi prawne, marketingowe, księgowe – od VI 2012; pokrycie kosztów kampanii marketingowych oraz usług księgowych i prawnych  dla wybranych w drodze konkursu 10 PES prowadzących działalność gospodarczą.
 
 
Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt:
 Biuro Projektu:
Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi
ul. Piotrkowska 262/264
90-361 Łódź
Tel.: 42 291 03 16
Fax: 42 637 05 86
print