Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

17.09.2020
Projekt  „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku informuje, że Powiat Łaski przystąpił do projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego.

Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez:

  1. a) zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością);
  2. b) zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych);
  3. c) zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Wartość projektu ogółem: 139 440,00 zł

w tym:

– ze środków europejskich: 117 520,03 zł (84,28% dofinansowania)

– ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego: 21 919,97 zł (15,72% dofinansowania).

W związku z realizacją projektu zakupiono:

  1. 41 sztuk laptopów,
  2. środki ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią, w tym:

    – maseczki – 1 450 szt.,

    – rękawiczki – 7 250 szt.,

    – płyn dezynfekcyjny – 86 litrów,

  1. wyposażenie do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Laptopy oraz środki ochrony indywidualnej rozdysponowane zostaną wśród rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Łaskiego oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasku z przeznaczeniem do bezpośredniej walki z epidemią COVID-19.

 

                                                                                                                                                        Powiatowe Centrum

                                                                                                                                                        Pomocy Rodzinie

                                                                                                                                                        w Łasku

print