Budowa e-Administracji w Powiecie Łaskim

01.07.2010

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
W dniu 29 stycznia 2010 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Łaskim, podpisany został aneks do umowy nr UDA-RPLD.04.02.00-00-003/09-00 z dnia 22 lipca 2009 roku
 
o dofinansowanie projektu pn. „Budowa e-Administracji w Powiecie Łaskim" w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013, będący następstwem zakończenia wszystkich zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie postępowań przetargowych oraz wyboru Wykonawców Projektu.
W związku z powyższym uaktualnione zostały:
 • data rzeczowego zakończenia projektu
 • data finansowego zakończenia projektu
 • terminy osiągnięcia wskaźników produktu
 • terminy osiągnięcia wskaźników rezultatu
 • harmonogram wykonywanych prac
 • harmonogram płatności.
Rzeczowe rozpoczęcie projektu:           IV kwartał 2009 r.
Rzeczowe zakończenie projektu:          30 września 2010 r.
Finansowe zakończenie projektu:        30 października 2010 r.
W związku z pojawieniem się kosztów niekwalifikowanych zmianie uległy koszty całkowite inwestycji.
 
Całkowity koszt inwestycji (w PLN)
 
Zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 22.07.2009 r.
Zgodnie z aneksem z dnia 29.01.2010 r.
Koszt kwalifikowane
 
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
80 %
639 768,00
639 768,00
Wkład własny Powiatu Łaskiego
 
20 %
159 942,00
159 942,00
Koszty Niekwalifikowane
 
Wkład własny Powiatu Łaskiego
 
100 %
0
20 130,00
RAZEM:
799 710,00
819 840,00
 
Koszty niekwalifikowalne stanowią wydatek związany z uzupełnieniem projektu o System Obsługi Kolejek, który wpłynie na poprawę jakości i komfortu obsługi obywateli w Starostwie Powiatowym w Łasku. Zarówno cele projektu jak i jego zakres, za wyjątkiem rozszerzenia go o system kolejkowania, pozostają bez zmian.
 Głównymi elementami i cechami projektu są:
 • Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych, które będą stanowić bazę dla budowy systemów informatycznych, a także dadzą możliwość udostępnienia dla interesantów na terenie budynku i w jego pobliżu bezprzewodowego darmowego łącza do Internetu.
 • Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Powiatem na obszarze Powiatu, dzięki czemu:
  • ułatwione będzie prowadzenie, kierowanie i zarządzanie jednostką
  • będzie możliwa wymiana danych między wydziałami i przygotowanie informacji dla interesanta w zakresie
   • ochrony środowiska
   • architektury i budownictwa  oraz wspomaganie  wszelkiego rodzaju inwestycji
  • nastąpi usprawnienie obsługi szkół i pozostałych jednostek oświatowych, a przede wszystkim zapewnienie możliwości kontaktu organowi prowadzącemu oraz szkołom z uczniami i ich rodzicami
  • zwiększona będzie efektywność pracy administracji publicznej
 • Wdrożenie i udostępnienie interesantom profesjonalnie przygotowanego Portalu, na którym uruchomione zostaną usługi, które nie tylko ograniczą do minimum konieczność osobistego stawiennictwa obywatela w Starostwie Powiatowym, ale przyczynią się do pełnej standaryzacji procedur załatwiania poszczególnych spraw. Podstawowe funkcje Portalu to:
  •  Na bieżąco uaktualniany serwis informacyjny
  • Wykaz i dokładny opis procedur załatwianych spraw
  • Publikowanie wzorów dokumentów elektronicznych
  • Wypełnianie formularzy elektronicznych opublikowanych na stronach Starostwa
  • Obsługa dokumentów elektronicznych sygnowanych za pomocą podpisu elektronicznego.

INFORMACJE:
ZARZADZENIA STAROSTY ŁASKIEGO:

Zarządzenie Nr 67 Starosty Łaskiego z dnia 12.08.2009 r. – w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania i relizacji projektu "Budowa e-Administracji w Powiecie Łaskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Zarządzenie Nr 66 Starosty Łaskiego z dnia 05.08.2009 r. – w sprawie obowiązku stosowania odpowiednich znaków graficznych i logotypów na wszystkich dokumentach dotyczących projektu "Budowy e-Administracji w Powiecie Łaskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego


INFORMACJE ARCHIWALNE
 

W dniu 22 lipca 2009 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Łaskim, podpisana została umowa nr UDA-RPLD.04.02.00-00-003/09-00   o dofinansowanie projektu pn. „Budowa e-Administracji w Powiecie Łaskim" w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013

Rzeczowe rozpoczęcie projektu – IV kwartał 2009
Rzeczowe zakończenie – I kwartał 2011
Planowane zakończenie okresu realizacji projektu – III kwartał 2010 roku

Koszt całkowity projektu
100%
799 710,00
PLN brutto
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu   Rozwoju Regionalnego
80%
639 768,00
PLN brutto
Zabezpieczony wkład własny Powiatu Łaskiego
20%
159 942,00
PLN brutto
Projekt zakłada wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych w Starostwie Powiatowym w Łasku jako kolejnego etapu przybliżającego administrację publiczną do współczesnych wymagań, stawianych przez Unię Europejską, a której celem jest stworzenie e-Administracji przyjaznej obywatelowi.
print