Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego

01.07.2010
Projekt
„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Powiat Łaski rozpoczął realizację projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.:
„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Łódzkiego – Powiat Łaski”
 
Projekt jest częścią składową przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego pt.: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”, wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Uchwała nr 923/07 Zarządu Województwa z dn. 8 sierpnia 2007 r.). W dniu 12 sierpnia 2009 roku podjęto Uchwałę nr 1301/09 w sprawie przyznania dofinansowania projektuwłasnego nr UDA-RPLD.04.02.00-00-021/09-00 wraz
z Załącznikiem do ww. Uchwały.
 

Źródła finansowania projektu

 
% dofinansowania
Powiat Łaski
Projekt zintegrowany
Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego
65,37%
177 806,40 PLN
20 000 000,00 PLN
Wkład własny
34,63%
94 193,60 PLN
10 595 074,20 PLN
RAZEM wydatki kwalifikowalne
100%
272 000,00 PLN
30 595 074,20 PLN

 
Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych – ICT w Powiecie Łaskim, w szczególności w Starostwie Powiatowym poprzez budowę i rozwój systemu informacji przestrzennej.
 
Cele szczegółowe projektu w części dotyczącej Powiatu Łaskiego:
·    Zwiększenie szybkości i poprawa dostępu do danych geodezyjnych
·    Poprawa bezpieczeństwa przechowywania danych poprzez zapis cyfrowy
·    Ograniczenie kosztów przechowywania dokumentacji geodezyjno – kartograficznej
·    .Poprawa efektywności prowadzonych przez pracowników działań i lepsza organizacja pracy
·    Podniesienie komfortu pracy urzędników
·    Przygotowanie społeczeństwa do uczestnictwa w europejskiej przestrzeni informacyjnej
 
Efekty projektu.
W ramach projektu zostaną przetworzone dane analogowe pochodzące z map papierowych oraz operatów technicznych do postaci cyfrowej. Umożliwi to zainteresowanym podmiotom, instytucjom, w tym firmom wykonującym opracowania geodezyjno-kartograficzne dostęp do danych znajdujących się w elektronicznym archiwum składającym się z map ewidencyjnych
i zasadniczych.
Realizacja projektu wpłynie na zautomatyzowanie i przyspieszenie wielu czynności wykonywanych przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dzięki systemowi digitalizacji oraz serwerom przechowującym i zabezpieczającym przeniesione mapy
i dokumenty geodezyjno – kartograficzne, zwiększy się skuteczność, jakość
i efektywność pracy.
 
Zakres projektu
Zakres działań przewidzianych do realizacji obejmuje: zakup: sprzętu komputerowego i baz danych,adaptację pomieszczeń oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi GIS.
 
Okres realizacji: IV kwartał 2009 rok – III kwartał 2010 rok.
 
INFORMACJE:

print