Rozbudowa e- Administracji w Powiecie Łaskim

25.05.2018

Projekt nr RPLD.07.01.02-10-0006/16 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

( Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne )

Koszt całkowity projektu: 2 152 500,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 85% 1 487 500,00 zł
Wkład własny  – 15% 262 500,00 zł
Koszty niekwalifikowane projektu (podatek VAT) 402 500,00 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych oraz wzrost liczby mieszkańców korzystających z e-usług w powiecie łaskim oraz sprawne zarządzanie powiatem.

Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe  dzięki rozbudowie istniejących elementów systemu teleinformatycznego i stworzeniu jednego centrum przetwarzania oraz wyposażeniu pracowników Starostwa Powiatowego w Łasku oraz radnych powiatu w odpowiednie narzędzia pozwalające na sprawne przetwarzanie informacji.

Podstawowe elementy systemu podlegające rozbudowie, to:

 1. Portalu internetowy
  1. wirtualny spacer po urzędzie
  2. pobieranie formularzy dla spraw
  3. wtyczki społecznościowe
  4. uruchomienie aplikacji mobilnej, dostępnej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, umożliwiającej zgłaszanie wszelkiego rodzaju interwencji, np. awarii zagrażających zdrowiu i życiu czy incydentów chuligańskich,
 2. Aplikacja internetowa Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (EBOI)
  1. integracja z ePUAP
  2. integracja z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów
  3. integracja z BIP
  4. możliwość śledzenia swojej sprawy załatwianej w Urzędzie
 3. System udostępniania informacji przestrzennej (Geoportal2)
  1. poprawa jakości zbiorów danych przestrzennych,
  2. wdrożenie ponad 40 usług w Geoportal2, poprawiających dostępność dla obywateli, przedstawicieli biznesu oraz instytucji państwowych do baz danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Łaskiego, które są podstawą planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych oraz usprawnienie zarządzania informacją przestrzenną
 4. System Elektronicznego Obiegu Dokumentów
  1. integracja z EBOI
  2. integracja z ePUAP
  3. integracja z BIP
 5. System zarządzania oświatą.
  1. arkusz organizacyjny, poprawiający efektywność zarządzania 7 powiatowymi placówkami oświatowymi oraz umożliwiający komunikowanie się pomiędzy administracją samorządową a placówkami
  2. system naboru elektronicznego,
  3. e-Dziennik, umożliwiający bieżącą komunikację miedzy nauczycielami a rodzicami i uczniami (m.in. oceny, frekwencja, wewnętrzna poczta email)

Rozwiązania te, pociągają również za sobą modernizację infrastruktury sprzętowej systemu teleinformatycznego, bez której nie można byłoby uruchomić takiej ilości usług. Modernizacja głównie polegała będzie na uzupełnieniu systemu o dodatkowe, bardziej wydajne serwery wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem narzędziowym oraz zakupie komputerów dla pracowników Starostwa celem sprawnego przetwarzania informacji i tabletów dla radnych, co wyeliminuje konieczność tworzenia wielkiej ilości materiałów w formie papierowej i przekazywanie ich droga tradycyjną przed każdą sesją Rady czy Komisją.

 • Wniosek o dofinansowanie został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w dniu 30.03.2016.
 • Rozpatrzenie i wybór wniosku nastąpił w trybie konkursowym.
 • Umowę o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0006/16-00 podpisano  dnia 14 września 2016 roku.
 • Realizację projektu zakończono 31 marca 2018 roku
print