Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego zaprasza na XII sesję Rady Powiatu Łaskiego

27.08.2015
Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego zaprasza na XII sesję Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U.  z  2013r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r.    poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 871) zwołuję XII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 04 września 2015 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Łaskiego.

4.     Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Łaskiego
( Druk Nr 1).

5.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego
na 2015 rok ( Druk Nr 2).

6.     Podjęcie uchwały  w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2015 r. ( Druk Nr 3).

7.     Interpelacje i wnioski.

8.     Sprawy różne.

9.     Zakończenie obrad.

print