Pytanie do Starosty – odpowiedzi na nowe pytania

17.12.2015
Pytanie do Starosty – odpowiedzi na nowe pytania
Odpowiedzi Starosty Powiatu Łaskiego Teresy Wesołowskiej na pytania nadesłane przez internautów.

Zapytam krótko czy ulica 1 Maja (domki dwurodzinne), a konkretnie chodnik przed domkami posiada jakieś plany remontu?*

Odpowiedź Starosty: – Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku posiada kompletną dokumentację techniczną tego zadania. Projekt przewiduje wykonanie m.in.: wymianę nawierzchni chodników, wymianę krawężników, budowę miejsc postojowych, budowę zatok autobusowych. W latach ubiegłych zgodnie z projektem wykonano remont chodników na ul. 9-go Maja, ul. Południowej oraz ul. Jana Pawła. Decyzja odnośnie kontynuacji realizacji tego zadania na ul. 1 maja w Łasku zależeć będzie od decyzji Zarządu Powiatu Łaskiego i Rady Powiatu Łaskiego.

Przeczytałam w łaskiej gazecie, że przy przejeździe kolejowym przed Przylesiem nie będzie nowej kostki. Teraz tam jest nowa kostka, beton i stare płyty. Wygląda to nieładnie. Czy Pani Starosta widziała na żywo jak to wygląda? Czy powiat ustalał coś z PKP, jeśli to ich kawałek terenu? Tyle lat z brzydkim chodnikiem, teraz całe wakacje bez chodnika, a jak już będzie to niecały.*

Odpowiedź Starosty: – Przedstawiony w pytaniu zakres nie był objęty przedmiarem i zgłoszeniem do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w roku 2014 (wniosek aplikacyjny i zgłoszenie zostało przygotowane w czasach poprzedniej kadencji tj. we wrześniu 2014, realizacja nastąpiła w 2015 roku). Z uwagi na fakt, że po zgłoszeniu i zatwierdzeniu wniosku nie można dokonywać korekt w zakresie rzeczowym, w czasie realizacji projektu wymieniono stare płyty chodnikowe na nowe, co nie naruszało regulaminu programu. Dalsze działanie tj. wymiana istniejącego fragmentu betonu na nowe płyty chodnikowe nastąpi po uzgodnieniach z zarządcą działki na której zlokalizowany jest przejazd kolejowy oraz po ustaniu okresu ochronnego dla projektów finansowanych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Kiedy Starostwo Powiatowe w Łasku w najbliższych latach planuje poprawę stanu drogi powiatowej do wsi Ochle, podobnie jak na odcinku do Zborowa? Kolejne pytanie, dotyczy również drogi powiatowej i planów jej modernizacji na odcinku pomiędzy wsią Brzyków a Osieczno położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 481 w kierunku Konopnicy (nr drogi 2312E) w powiecie wieluńskim?*

Odpowiedź Starosty: – Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku posiada kompletną dokumentację techniczną na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E na odcinku Ochle – Widawa od km 0+000 do km 8+889”. W latach 2009 – 2011 w ramach projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim” został przebudowany odcinek drogi o długości 5,089 km od drogi wojewódzkiej nr 481 w miejscowości Widawa do końca zabudowań w miejscowości Zborów. Przebudowa drogi w ramach RPO Województwa Łódzkiego została zakończona 19.11.2011 roku. Pozostał do przebudowy odcinek drogi o długości 3,800 km od miejscowości Zborów do miejscowości Ochle. Projekt budowlany na w/w odcinku przewiduje: odbudowę lub dobudowę chodników i ścieżek rowerowych, budowę zatok autobusowych, frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych w dostosowaniu do istniejącego i projektowanego obciążenia ruchem, korektę geometrii łuków na skrzyżowaniach, przebudowę elementów odwodnienia, przebudowę i remont przepustów. Decyzja odnośnie kontynuacji realizacji w/w zadania zależeć będzie od decyzji Zarządu Powiatu Łaskiego i Rady Powiatu Łaskiego.

*Ze względu na bardzo rozbudowaną strukturę pytań, zagadnienia publikowane na stronie zostały ograniczone do niezbędnego meritum. Pytania w oryginale, dostępne tutaj.

print