Rusza konkurs nr POKL/II/8.2.1/12

24.07.2012
Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłasza reedycję konkursu nr POKL/I/8.2.1/12, który będzie ogłoszony pod numerem POKL/II/8.2.1/12 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 8.2 Transfer wiedzy Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, obejmujący szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek naukowych i uczelni ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach.
 
Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna jest kwota 2 000 000,00 zł.
 
Konkurs ma charakter zamknięty. Nabór wniosków prowadzony będzie od 23 lipca 2012 r. do 22 sierpnia 2012 r. w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego, tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00.
 
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź lub przesłać kurierem bądź pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Departament ds. PO Kapitał Ludzki, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Dokumentacja konkursowa oraz dodatkowe informacje dostępne na stronie internetowej http://www.pokl.lodzkie.pl/.
 
print