Koordynator Powiatowy – Pełnomocnik ds. Kryzysowych, Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych

Koordynator Powiatowy –
Pełnomocnik ds. Kryzysowych, Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
 
 e-mail: pczk@lask.com.pl

 

 Koordynator Powiatowy – Pełnomocnik ds.   Kryzysowych, Obronnych i Ochrony   Informacji   Niejawnych   Piotr Wojtczyk  

43 675 68 31

 723 844 175

 Pracownik I stopnia wykonujący zadania
 w ramach robót publicznych
 Paweł Pawlikiewicz   43 675 68 31
 Pomoc administracyjna  Natalia Szafrańska  43 675 68 31

 

Koordynator Powiatowy – Pełnomocnik ds. Kryzysowych, Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
 
1. W zakresie ochrony informacji niejawnych:
1)    W Starostwie Powiatowym w Łasku Starosta powołuje pełnomocnika ochrony informacji niejawnych zwanego dalej „pełnomocnikiem ochrony”;
2)    Pełnomocnik ochrony odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów w ochronie informacji niejawnych;
3)    Pełnomocnik ochrony kieruje wyodrębnioną, wyspecjalizowaną komórką organizacyjną do spraw ochrony informacji niejawnych zwaną „pionem ochrony”, do której zadań należy:
–    zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
–    ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
–    zapewnienie fizycznej ochrony jednostki organizacyjnej,
–    kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
–    opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,
–    szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
–    opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi wiadomości niejawne stanowiące tajemnicę państwową.
4) W zakresie realizacji swoich zadań pełnomocnik ochrony współpracuje z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ABW i SKW. Pełnomocnik ochrony na bieżąco informuje kierownika jednostki organizacyjnej o przebiegu tej współpracy;
5) Pełnomocnikowi ochrony podlega kancelaria niejawna, która przyjmuje, rejestruje, wysyła dokumenty zawierające informacje niejawne.
 
2. W zakresie zarządzania kryzysowego:
1)      Reagowanie kryzysowe oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych;
2)      Monitorowanie przy pomocy Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych na terenie Powiatu;
3)      Opracowywanie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
4)      Obsługa administracyjno-biurowa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
5)      Opracowywanie wstępnych analiz zagrożeń nadzwyczajnych na terenie Powiatu;
6)      Opracowywanie i realizacja Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego;
7)      Współdziałanie z kierownikami właściwych służb, inspekcji i straży w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ochrony życia, zdrowia i środowiska naturalnego w sytuacjach kryzysowych;
8)      Współdziałanie z gminnymi centrami reagowania z terenu powiatu, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego powiatów ościennych;
9)      Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
10) Zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwaniem skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym i współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tym zakresie.
 
3. W zakresie obrony cywilnej:
1)   Realizowanie polityki powiatu w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności;
2)   Opracowywanie powiatowego planu obrony cywilnej;
3)   Planowanie i organizowanie powiatowego systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach oraz wykrywania i alarmowania;
4)   Współpraca z organizacjami i instytucjami w dziedzinie obrony cywilnej;
5)   Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu obrony cywilnej.
 
4. W zakresie spraw obronnych i kwalifikacji wojskowej:
1)        Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu;
2)        Organizowanie akcji kuriersko – posłańcze;
3)        Realizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny;
4)        Aktualizacja i opracowywanie Kart Realizacji Zadań Operacyjnych Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu.