Koordynator Powiatowy – Pełnomocnik ds. Kryzysowych, Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych

Koordynator Powiatowy –
Pełnomocnik ds. Kryzysowych, Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
 
 e-mail: pczk@lask.com.pl

 

 Koordynator Powiatowy – Pełnomocnik ds.   Kryzysowych, Obronnych i Ochrony   Informacji   Niejawnych   Piotr Wojtczyk  

43 675 68 31

 723 844 175

 Podinspektor  Natalia Szafrańska  43 675 68 31

 

Koordynator Powiatowy – Pełnomocnik ds. Kryzysowych, Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych załatwia sprawy w zakresie ochrony informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz spraw obronnych i kwalifikacji wojskowej.

1. W zakresie ochrony informacji niejawnych do zadań Koordynatora Powiatowego – Pełnomocnika ds. Kryzysowych, Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych należy:

1) odpowiadanie za zapewnienie przestrzegania przepisów w ochronie informacji niejawnych;

2) kierowanie wyodrębnioną, wyspecjalizowaną komórką organizacyjną do spraw ochrony informacji niejawnych zwaną „pionem ochrony”, do której zadań należy:

     a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

     b) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,

     c) zapewnienie fizycznej ochrony jednostki organizacyjnej,

     d) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

     e) opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,

     f) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

     g) opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi wiadomości niejawne stanowiące tajemnicę państwową;

3) współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa, na bieżąco informuje kierownika jednostki organizacyjnej o przebiegu tej współpracy;

4) pełnomocnikowi ochrony podlega kancelaria niejawna, która przyjmuje, rejestruje, wysyła dokumenty zawierające informacje niejawne.

2. W zakresie zarządzania kryzysowego do zadań Koordynatora Powiatowego – Pełnomocnika ds. Kryzysowych, Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych należy:

1) reagowanie kryzysowe oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych;

2) monitorowanie przy pomocy Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych na terenie Powiatu;

3) opracowywanie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

4) obsługa administracyjno-biurowa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

5) opracowywanie wstępnych analiz zagrożeń nadzwyczajnych na terenie Powiatu;

6) opracowywanie i realizacja Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego;

7) współdziałanie z kierownikami właściwych służb, inspekcji i straży w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ochrony życia, zdrowia i środowiska naturalnego w sytuacjach kryzysowych;

8) współdziałanie z gminnymi centrami reagowania z terenu powiatu, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego powiatów ościennych;

9) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

10) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwaniem skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym i współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tym zakresie.

3. W zakresie obrony cywilnej do zadań Koordynatora Powiatowego – Pełnomocnika ds. Kryzysowych, Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych należy:

1) realizowanie polityki Powiatu w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności;

2) opracowywanie powiatowego planu obrony cywilnej;

3) planowanie i organizowanie powiatowego systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach oraz wykrywania i alarmowania;

4) współpraca z organizacjami i instytucjami w dziedzinie obrony cywilnej;

5) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu obrony cywilnej.

4. W zakresie spraw obronnych i kwalifikacji wojskowej do zadań Koordynatora Powiatowego – Pełnomocnika ds. Kryzysowych, Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych należy:

1) organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu;

2) organizowanie akcji kuriersko–posłańczej;

3) realizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny;

4) aktualizacja i opracowywanie Kart Realizacji Zadań Operacyjnych Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu.

5. Koordynator Powiatowy – Pełnomocnik ds. Kryzysowych, Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych wykonuje czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, a w szczególności:

1) zapewnia osobom przebywającym w budynkach i na terenie administrowanym przez Starostwo bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji;

2) przygotowuje budynki i teren do prowadzenia akcji ratowniczej;

3) zapoznaje  pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.