Powiatowy Rzecznik Konsumentów

WNIOSKI DO POBRANIA

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 
 e-mail: prk@lask.com.pl
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Izabela Gabrysiak 
043 675 68 46
Godziny przyjęć:
Środa  7:30 – 15:30
Do podstawowych zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:
1. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów.
2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
4. Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
6. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
7. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków do Powiatowego Rzecznika Konsumentów.