Powiatowy Rzecznik Konsumentów

WNIOSKI DO POBRANIA

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 
 e-mail: prk@lask.com.pl
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Izabela Gabrysiak 
043 675 68 46
Godziny przyjęć:
Środa  7:30 – 15:30
Do podstawowych zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów;

2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

5) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;

6) prowadzenie rejestru skarg i wniosków do Powiatowego Rzecznika Konsumentów.