Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
 
Do głównych zadań stanowiska ds. bezpieczeństwa i higieny pracy należy:

1) prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;

2) prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

     a) egzekwowanie utrzymania bezpieczeństwa i higienicznych warunków w pomieszczeniach socjalno – bytowych w budynkach Starostwa,

     b) przeprowadzanie szkoleń w zakresie bhp dla pracodawców, pracowników nadzorujących zespoły robocze (naczelników), pracowników specjalistów, pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych, pracowników na stanowiskach robotniczych;

3) prowadzenie okresowych przeglądów pomieszczeń i stanowisk pracy zmierzających do eliminowania zagrożeń wypadkowych i uciążliwych warunków pracy;

4) prowadzenie rejestru wypadków przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy dla pracowników Starostwa.