Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
 
Do głównych zadań stanowiska ds. bezpieczeństwa i higieny pracy należy:
1)  prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
2) prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:
a)  egzekwowanie utrzymania bezpieczeństwa i higienicznych warunków w pomieszczeniach socjalno – bytowych w budynkach Starostwa Powiatowego,
b)  przeprowadzanie szkoleń w zakresie bhp dla pracodawców, pracowników nadzorujących zespoły robocze (naczelników), pracowników specjalistów, pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych, pracowników na stanowiskach roboczych,
c)  prowadzenie okresowych przeglądów pomieszczeń i stanowisk pracy zmierzające do eliminowania zagrożeń wypadkowych i uciążliwych warunków pracy,
d)  prowadzenie rejestru wypadków przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy dla pracowników Starostwa.