Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

 

Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
 
 e-mail: kontrola@lask.com.pl
 
Inspektor ds .kontroli wewnętrznej
Marzena Lorencka
043 675 68 29
Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej zapewnia Zarządowi obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania Starostwa oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez Powiat Łaski w zakresie realizacji celów i zadań pod względem zgodności z prawem, efektywności, oszczędności i terminowości.
Do podstawowych zadań stanowiska należy:
1)   sporządzanie i przedkładanie Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia planów kontroli,
2)   przeprowadzanie kontroli, polegających na badaniu i porównaniu stanu faktycznego ze stanem wymaganym w Starostwie oraz jednostkach podległych i nadzorowanych przez Powiat Łaski w zakresie:
a)   zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
b)   skuteczności i efektywności działania,
c)   wiarygodności sprawozdań,
d)   ochrony zasobów,
e)   przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
f)    efektywności i skuteczności przepływu informacji,
g)   zarządzania ryzykiem.
3)   Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli,
4)   Przedkładanie Zarządowi Powiatu informacji o przeprowadzonej kontroli oraz projektów wystąpień pokontrolnych,
5)   Kontrolowanie terminowego udzielania odpowiedzi na zalecenia pokontrolne oraz
wykonywanie czynności sprawdzających ich realizację,
6)   Przedkładanie Zarządowi Powiatu rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności kontrolnej.