„SILNI W BIZNESIE” – skorzystaj z pomocy i załóż własną firmę

27.11.2019
„SILNI W BIZNESIE” – skorzystaj z pomocy i załóż własną firmę

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.

zaprasza do udziału w projekcie:

„SILNI W BIZNESIE”

Skorzystaj z pomocy i załóż własną firmę

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

UCZESTNICY PROJEKTU

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 32 osoby (20 kobiet i 12 mężczyzn) planujące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, spełniające następujące kryteria:

  1. bezrobotne (zarejestrowane w PUP i niezarejestrowane, ale niepracujące i aktywnie poszukujące pracy);
  2. w wieku 30 lat i więcej,
  3. zamieszkałe (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, art. 25) na terenie województwa łódzkiego w powiatach: bełchatowskim, pajęczańskim i łaskim,
  4. znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, spełniające jeden z poniższych warunków: a) osoby po 50 roku życia, b) osoby długotrwale bezrobotne, c) kobiety, d) osoby niepełnosprawne, e) osoby o niskich kwalifikacjach; f) bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych w pkt. a-e, stanowić będą nie więcej niż 20% uczestników.

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

  • Wsparcie szkoleniowo-doradcze – blok 60 h szkoleń i 10 h doradztwa indywidualnego;
  • Wsparcie finansowe – dotacja w wysokości 050,00 zł na uruchomienie działalności gospodarczej;
  • Wsparcie pomostowe w wysokości 100,00 zł przez 6 lub 12 miesięcy.

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE

4 grudnia 2019 r. (środa) godzina 10.00

Powiatowy Urząd Pracy w Łasku

98-100 Łask, ul. Objazdowa 4, I piętro pok. 21

 

PLANOWANY TERMIN REKRUTACJI

W ramach projektu przeprowadzone zostaną dwa nabory – w każdej edycji wybór 16 uczestników projektu (w tym 10 kobiet i 6 mężczyzn, 6 osób z powiatu bełchatowskiego, 10 osób z powiatów pajęczańskiego i łaskiego):  I edycja – grudzień 2019; II edycja – kwiecień 2020

 

Szczegółowe informacje o projekcie, kryteriach wyboru uczestników oraz opis form wsparcia w „Regulaminie rekrutacji”

BIURO PROJEKTU

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.

Ciepłownicza 5, 97-400 Bełchatów

tel. 601 205 377, 601 205 370, e-mail: silniwbiznesie@ppt.belchatow.pl, www.ppt.belchatow.pl

print